Specialios paskirties maisto produktų notifikavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas  
2. Administracinės paslaugos versija 1 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialios paskirties maisto produktų notifikavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Maisto tvarkymo subjektai apie tiekiamus Lietuvos Respublikos rinkai kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus (toliau – specialios paskirties maisto produktai) per atstumą (paštu info@vmvt.lt arba spproduktai@vmvt.lt), elektroninėmis priemonėmis (IMVIS), per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, arba kreipdamiesi tiesiogiai turi pranešti (notifikuoti) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ir pateikti nustatytus duomenis ir dokumentus.
VMVT įvertinusi pateiktus duomenis ir dokumentus įtraukia arba atsisako įtraukti specialios maisto paskirties produktus į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje, adresu http://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/specialiosios-paskirties-pr...

5. Paslaugos gavėjas Gyventojai, užsieniečiai, verslo subjektai, viešojo sektoriaus subjektai
6. Paslaugos tiekimo būdas (tipas) Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
7. Paslauga teikiama atlygintinai Taip
8. Paslaugos rezultatas Specialios paskirties maisto produktų notifikavimas, t. y. įtraukimas į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą.
9. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B99A78DA6C7/icFqlUCMHy

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e0064020896f11e6b969d7ae07280e89/VZDfnQioGH

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. birželio d. įsakymas Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8700E83231D5/PVVoGlXLhW

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABA216654D73/LswFtXPvNX

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C136AD7D0E61/ZOhbKxpfeA

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1526547013359&from=EN

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL 2013 L 181, p. 35)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0609-20170711&qid=1526561480017&from=EN

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1526546946078&from=EN

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL 2012 L 136, p. 1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20170822&qid=1526547256305&from=EN

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1333-20180514&qid=1526547431334&from=EN

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1526553926376&from=EN

10. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Maisto tvarkymo subjektai apie importuojamus iš trečiųjų šalių specialios paskirties maisto produktus VMVT turi pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:
1.1. specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;
1.2. maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą (jeigu jis yra), adresą);
1.3. maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso (jeigu jis yra) numerius, elektroninio pašto adresą (-us), adresą korespondencijai);
1.4. specialios paskirties maisto produkto laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produkto sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki jo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;
1.5. specialios paskirties maisto produkto gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos specialios paskirties maisto produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas skirtas žmonėms ir tenkina jų, kuriems jie skirti, mitybos poreikius, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, bei atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus. Kai specialios paskirties maisto produkto saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys;
1.6. šalies, iš kurios specialios paskirties maisto produktas importuojamas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas pagamintas toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo specialios paskirties maisto tvarkymo subjekto (specialios paskirties maisto produkto gamintojo);
1.7. specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo specialios paskirties maisto produkto  pavadinimas.

2. Maisto tvarkymo subjektai apie Lietuvos Respublikoje gaminamus ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje ar Turkijoje, pagamintus specialios paskirties maisto produktus, VMVT turi pateikti 1.1-1.3 ir 1.7 papunkčiuose nurodytus duomenis ir dokumentus.

3. Jei apie įvežamus ir (ar) importuojamus specialios paskirties maisto produktus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį.

VMVT taip pat pateikiamas 1.1 papunktyje nurodytas specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys (MS Word formatu) el. paštu spproduktai@vmvt.lt, nurodant maisto tvarkymo subjektą, kuris tieks specialios paskirties maisto produktą rinkai.
1.1.–1.7. punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys VMVT teikiami valstybine lietuvių kalba.

11. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
12. Nuoroda į paslaugos teikėjo interneto svetainę http://vmvt.lt
13. Raktiniai žodžiai Specialios paskirties maisto produktai
14. Administracinės paslaugos teikėjas

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

15. Administracinės paslaugos vadovas

VMVT Maisto skyriaus patarėja Ilona Drulytė,

tel. (8 5) 2053160; el. p. ilona.drulyte@vmvt.lt

16. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VMVT, gavusi maisto tvarkymo subjekto dokumentus ir duomenis apie gaminamus Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus, apie pirmą kartą įvežamus specialios paskirties maisto produktus per 5 darbo dienas, o jei dokumentai ir duomenys pateikiami apie 20 (dvidešimt) ir daugiau specialios paskirties maisto produktų, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo dienos  įtraukia arba atsisako įtraukti juos į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą, kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje, adresu http://vmvt.lt/.
VMVT per 20 darbo dienų nuo specialios paskirties maisto produktų įtraukimo į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą įvertina pateiktus duomenis ir dokumentus. VMVT, įvertinusi, kad specialios paskirties maisto produktas atitinka teisės aktų reikalavimus, pažymi tai Specialios paskirties maisto produktų sąraše ir apie tai raštu per 5 (penkias) darbo dienas informuoja maisto tvarkymo subjektą.
Kai VMVT pateikiami ne visi reikalaujami dokumentai ir duomenys, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų ir duomenų gavimo dienos informuoja maisto tvarkymo subjektą, nustatydama jam 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir duomenims pateikti.
Jei VMVT, nagrinėdama pateiktus duomenis ir dokumentus nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka specialios paskirties maisto produkto atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, raštu gali kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikti reikiamus duomenis.
Kai VMVT nustato, kad specialios paskirties maisto produktai neatitinka teisės aktų reikalavimų ar maisto tvarkymo subjektas per 30 kalendorinių dienų nepateikia prašomų duomenų, VMVT apie numatomą specialios paskirties maisto produktų išbraukimą iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo raštu informuoja maisto tvarkymo subjektą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos išbraukia specialios paskirties maisto produktus iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo.
Kai pateikiami visi reikalaujami dokumentai ir duomenys apie importuojamus iš trečiųjų šalių specialios paskirties maisto produktus, VMVT per 20 darbo dienų juos išnagrinėja.
VMVT, įvertinusi, kad specialios paskirties maisto produktas atitinka teisės aktų reikalavimus, įtraukia juos į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą ir apie tai raštu per 3 (tris) darbo dienas informuoja maisto tvarkymo subjektą.
Kai VMVT pateikiami ne visi reikalaujami dokumentai ir duomenys, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų ir duomenų gavimo dienos informuoja maisto tvarkymo subjektą, nustatydama jam 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir duomenims pateikti.
Jei VMVT nagrinėdama pateiktus duomenis ir dokumentus nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka specialios paskirties maisto produkto atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, raštu gali kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikti reikiamus duomenis.
Jei VMVT priima sprendimą neįtraukti
specialios paskirties maisto produktą į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą, ji ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja maisto tvarkymo subjektą.

17. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už kiekvieno pranešime nurodyto specialios paskirties maisto produkto notifikavimą  sumokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka:
1. Lietuvos Respublikoje gaminamus ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje ar Turkijoje, pagamintus specialios paskirties maisto produktus – 52 Eur;
2. iš trečiųjų šalių importuojamus specialios paskirties maisto produktus – 82 Eur.”
(Nr. 1090, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26249)
Paslaugos gavėjo pavadinimas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmokos kodas – 5742
Mokėjimų į VMI biudžeto surenkamosios sąskaitos Nr.

AB „Citadele" bankas  LT87290000000130151

Luminor Bank AB   LT744010051001324763

AB SEB bankas  LT057044060007887175

AB Šiaulių bankas LT32710000000041038

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
LT122140030002680220

AB „Swedbank"        LT247300010112394300

UAB Medicinos bankas   LT427230000000120025

18. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Duomenys pateikiami pagal patvirtintą  Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo priedą.
Pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus formos pavyzdys pateiktas el. adresu:
http://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/specialiosios-paskirties-pr...

19. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Šios administracinė paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis, t.y. pareiškėjas, naudodamasis įstaigos interneto svetaine (http://vmvt.lt/), gali rasti informaciją apie paslaugą ir nusiųsti reikalingus duomenis el. paštu, adresu info@vmvt.lt arba  spproduktai@vmvt.lt .
20. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kai pateikiami ne visi teisės aktuose nurodyti dokumentai ir duomenys arba nustatoma, kad sudėtyje esančios medžiagos galimai priskirtini naujam maistui ar naujo maisto komponentams, vaistiniams preparatams, narkotinėms, psichotropinėms medžiagoms, VMVT kreipiasi į maisto tvarkymo subjektą, kitas kompetentingas institucijas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
21. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Pranešimai (notifikavimai) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus ir su tuo susiję dokumentai.
Notifikuotų specialios paskirties maisto produktų sąrašas.

 

Būtinų veiksmų, atliekant pranešimo (notifikavimo) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus specialios paskirties maisto produktus, sekos schema

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal