Maisto papildų notifikavimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas  
2. Administracinės paslaugos versija 1 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Maisto papildų notifikavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Maisto tvarkymo subjektai apie tiekiamus Lietuvos Respublikos rinkai maisto papildus per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) arba kreipdamiesi tiesiogiai turi pranešti (notifikuoti) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) pateikiant nustatytus duomenis ir dokumentus.
VMVT įvertinusi pateiktus duomenis ir dokumentus įtraukia arba atsisako įtraukti maisto papildus į Maisto papildų sąrašą, kuris skelbiamas VMVT svetainėje, adresu http://www.vet.lt/maisto-papildai/

5. Paslaugos gavėjas Gyventojai, užsieniečiai, verslo subjektai, viešojo sektoriaus subjektai
6. Paslaugos teikimo būdas (tipas) Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
7. Paslauga teikiama atlygintinai Taip
8. Paslaugos rezultatas Maisto papildo notifikavimas, t.y. įtraukimas į Maisto papildų sąrašą.
9. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B99A78DA6C7/icFqlUCMHy

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283...

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R247...

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924...

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169...

2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0046...

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1925...

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL 2012 L 136, p. 1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432...

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R133...

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881...

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852...

Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc39f730f7f611e5a52397090a2fa158...

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai, patvirtinti 2000 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8700E83231D5/PVVoGlXLhW

Lietuvos higienos norma HN 17:2016 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95B8B2168D79/VQhGraEbTY

Lietuvos higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1213 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C136AD7D0E61/ZOhbKxpfeA

10. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Maisto papildams, tiekiamiem Lietuvos Respublikos rinkai iš valstybių ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę, Šveicarijos Konfederacijos:
1.1. Maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį lietuvių kalba;
1.2. maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimas, kodas, adresas);
1.3. maisto papildo atlikto tyrimo laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybini ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka maisto papildo ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to maisto papildo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;
1.4. maisto papildo gamintojo išduotą dokumentą, kuriame nurodytos maisto papildo sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ir kitų medžiagų, turinčių mitybini ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus;
1.5. šalies, iš kurios maisto papildas importuojamas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad maisto papildas pagamintas toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto;
1.6. maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), apmokėjimo patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašas).
2. Maisto papildams, gaminamiems Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamiems, įvežamiems iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos ‒ 1.1, 1.2 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentus.
3. Jei apie įvežamus ir (ar) importuojamus maisto papildus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos ES valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad šis subjektas yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį;
Duomenys ir dokumentai pateikiami ir el. paštu info@vmvt.lt.
Maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdys MS Word formatu pateikiamas el. paštu maistopapildai@vmvt.lt.

11. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
12. Nuoroda į paslaugos teikėjo interneto svetainę https://vmvt.lt
13. Raktiniai žodžiai Maisto papildai
14. Administracinės paslaugos teikėjas

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

15. Administracinės paslaugos vadovas VMVT Maisto skyriaus patarėja Ilona Drulytė
tel. (8 5) 205 3160, el. p. ilona.drulyte@vmvt.lt
16. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VMVT, gavusi maisto tvarkymo subjekto pranešimą apie gaminamus Lietuvos Respublikoje ir pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus, įvežamus iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos maisto papildus bei prie jo pridėtus duomenis ir dokumentus juos įvertina. Jei pateikti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai VMVT per 5 darbo dienas, o jei informacija buvo pateikta apie 20 ir daugiau maisto papildų, per 10 darbo dienų įtraukia, arba atsisako įtraukti į Maisto papildų sąrašą, kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje, adresu http://www.vet.lt/maisto-papildai/, tuos maisto papildus, apie kuriuos buvo pateikta informacija.
Jei atsisakoma įtraukti maisto papildą į Maisto papildų sąrašą, VMVT per 3 darbo dienas raštu informuoja duomenų teikėją.
VMVT per 20 darbo dienų nuo maisto papildų įtraukimo į Maisto papildų sąrašą įvertina pateiktus duomenis ir dokumentus. VMVT, įvertinusi, kad maisto papildas atitinka teisės aktų reikalavimus, pažymi tai Maisto papildų sąraše ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja duomenų teikėją.
Jei VMVT, nagrinėdama pateiktus duomenis ir dokumentus nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka maisto papildo atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, raštu gali kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per 14 kalendorinių dienų pateikti reikiamus duomenis.
Jei pateikti ne visi reikalaujami duomenys ir dokumentai, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų ir dokumentų gavimo dienos informuoja duomenų teikėją, nustatydama jam 5 darbo dienų terminą trūkstamiems duomenims ir dokumentams pateikti.
VMVT, gavusi maisto tvarkymo subjekto pranešimą apie pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai įvežamus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos maisto papildus bei visus pagal teisės aktus reikalaujamus duomenis ir dokumentai juos išnagrinėja per 20 darbo dienų.
Jei pateikti ne visi reikalaujami duomenys ir dokumentai, VMVT apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų ir dokumentų gavimo dienos informuoja duomenų teikėją, nustatydama jam 5 darbo dienų terminą trūkstamiems duomenims ir dokumentams pateikti.
VMVT, įvertinusi, kad maisto papildas atitinka teisės aktų reikalavimus, pažymi tai Maisto papildų sąraše ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja duomenų teikėją.
Jei VMVT, nagrinėdama pateiktus duomenis ir dokumentus nustato, kad pateiktų duomenų nepakanka maisto papildo atitikčiai teisės aktų reikalavimams įvertinti, raštu gali kreiptis į duomenų teikėją ir prašyti per 14 kalendorinių dienų pateikti reikiamus duomenis.

17. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už kiekvieną pranešime nurodytą maisto papildą sumokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka:
1. iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos – 98 Eur;

2. iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę, Šveicarijos Konfederaciją – 156 Eur.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742.

Paslaugos gavėjo pavadinimas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

Įmokos kodas – 5742

Mokėjimų į VMI biudžeto surenkamosios sąskaitos Nr.

AB „Citadele" bankas  LT87290000000130151

Luminor Bank AB   LT744010051001324763

AB SEB bankas  LT057044060007887175

AB Šiaulių bankas LT32710000000041038

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
LT122140030002680220

AB „Swedbank"        LT247300010112394300

UAB Medicinos bankas   LT427230000000120025

18. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Duomenys pateikiami pagal patvirtintą  Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir aprašo priedą.
Pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formos pavyzdys pateiktas el. adresu

http://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/maisto-papildai/maisto-papi...

19. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Šios administracinė paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis, t. y. pareiškėjas, naudodamasis įstaigos interneto svetaine (https://vmvt.lt), gali rasti informaciją apie paslaugą ir nusiųsti reikalingus duomenis el. paštu, adresu info@vmvt.lt, o maisto papildo etiketės projektą el. paštu, adresu maistopapildai@vmvt.lt.
20. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kai pateikiami ne visi teisės aktuose nurodyti dokumentai ir duomenys arba nustatoma, kad maisto papildas ar jo sudėtyje esančios medžiagos galimai priskirtini naujam maistui ar naujo maisto komponentams, vaistiniams preparatams, narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms, VMVT kreipiasi į maisto tvarkymo subjektą arba kompetentingas institucijas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
21. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Pranešimai apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus ir su tuo susiję dokumentai.

Notifikuotų maisto papildų sąrašas.

 

Būtinų veiksmų, atliekant pranešimo (notifikavimo) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus maisto papildus, sekos schema

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal