Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimas, galiojimo sustabdymas arba panaikinimas
2. Paslaugos gavėjai Verslo subjektams
3. Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis Kitos paslaugos
4. Paslaugų tipas Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
5. Paslaugos teikimo rezultatai Išduodamas, sustabdomas galiojimas arba panaikinamas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimas
6. Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formos Nėra aprašymo
7. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato maisto, įskaitant maisto papildus ir specialųjį maistą, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų (maisto ar maisto papildo (-ų), ar specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimų) išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo tvarką.

Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos maisto tvarkymo subjektams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos rinkai maistą, įskaitant maisto papildus ir specialųjį maistą, ir ketinantiems jį eksportuoti į trečiąsias šalis (toliau – maisto tvarkymo subjektai), jų prašymu.

8. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. B1-401 “Dėl maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
Nuoroda
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df31f430f4ad11e4927fda1d051299fb

9. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Maisto tvarkymo subjektas dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

užpildytą atitinkamos formos prašymą dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 1 priedas) arba prašymą dėl Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 2 priedas), arba prašymą dėl Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiasias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 3 priedas) (toliau – maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas);

dokumentą, kuriuo patvirtinama teisė teikti ir pasirašyti maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą, ir kitus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimu, jei maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą teikia maisto tvarkymo subjekto įgaliotasis asmuo.

10. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nėra aprašymo
11. Administracinės paslaugos teikėjas Teritorinė VMVT
12. Administracinės paslaugos vadovas Maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą pagal kompetenciją pasirašo VMVT teritorinių padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys.
13. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė VMVT teritorinis padalinys nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išduoda maisto tvarkymo subjektui maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą ir apie tai jį informuoja prašyme nurodytu būdu.
14. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 29 EUR
15. Paslauga apmokama vietoje Nėra aprašymo
16. Yra galimas mokėjimas per eBankus Taip
17. Yra galimas mokėjimasper tarpininką (paštą) Taip
18. Prisijungimo būdas Nėra aprašymo
19. Elektronizavimo lygis -
20. Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas Taip
21. Nuoroda į el. paslaugą Nėra aprašymo
22. Paslaugos inicijavimo formos priedas Nėra aprašymo
23. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Maisto tvarkymo subjektas dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

užpildytą atitinkamos formos prašymą dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 1 priedas) arba prašymą dėl Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 2 priedas), arba prašymą dėl Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiasias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 3 priedas) (toliau – maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas).

24. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Dokumentus maisto tvarkymo subjektas gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu) arba tiesiogiai kreipdamasis į VMVT teritorinį padalinį.
25. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

VMVT teritorinis padalinys, gavęs maisto tvarkymo subjekto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos išnagrinėja juos ir prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimą, nurodydamas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo gavimo datą, terminą, per kurį šis prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, galimas maisto tvarkymo subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą laikomas šio pažymėjimo išdavimu.

Jei maisto tvarkymo subjektas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia atvykęs į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, pastarasis patvirtinimą apie šio prašymo gavimą (prašymo su registracijos žyma kopiją) ir informaciją, nurodytą Aprašo 11 punkte, maisto tvarkymo subjektui pateikia iš karto.

Už maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako maisto tvarkymo subjektas.

Jei VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs maisto tvarkymo subjekto pateiktą maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė neišsamų maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ar pateikė ne visus ar netinkamai įformintus dokumentus, reikiamus maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimui išduoti, per 5 (penkias) darbo dienas nuo maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimo dienos šiame prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, nustatydamas tam ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą. Terminas, per kurį maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

VMVT teritorinis padalinys nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išduoda maisto tvarkymo subjektui maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą ir apie tai jį informuoja prašyme nurodytu būdu.

VMVT teritorinis padalinys neišduoda maisto tvarkymo subjektui maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo, jei jis per nustatytą terminą nepateikia Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų ar pateikia netinkamai įformintus dokumentus ar tikrovės neatitinkančią informaciją, ir apie tai per 5 (penkias) darbo dienas, kurios skaičiuojamos nuo nustatyto termino pabaigos, maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą, nurodydamas sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

Į maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą įrašomas (-i) tas (tie) maisto produktas (-ai), kurį (-iuos) prašyme nurodo maisto tvarkymo subjektas.

Maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo originalas išduodamas maisto tvarkymo subjektui pareiškėjo nurodytu būdu (pažymėjimas gali būti elektroninis arba popierinis) per nustatytą laikotarpį, o jo kopija paliekama jį išdavusiame VMVT teritoriniame padalinyje.

26. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip iki kiekvienų einamų metų sausio 15 d. informuoja VMVT Maisto skyrių el. paštu ms@vet.lt apie per praėjusius metus išnagrinėtus maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto prašymus ir išduotus maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto pažymėjimus, pateikdami informaciją apie maisto tvarkymo subjektų, pateikusių maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto prašymus, skaičių, bendrą gautą prašymų skaičių, išduotų maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto pažymėjimų skaičių, panaikintus pažymėjimus ir kitą informaciją.
27. Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Maisto tvarkymo subjektas dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

užpildytą atitinkamos formos prašymą dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 1 priedas) arba prašymą dėl Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 2 priedas), arba prašymą dėl Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiasias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 3 priedas) (toliau – maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas).

VMVT teritorinis padalinys, gavęs maisto tvarkymo subjekto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos išnagrinėja juos ir prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimą, nurodydamas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo gavimo datą, terminą, per kurį šis prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, galimas maisto tvarkymo subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą laikomas šio pažymėjimo išdavimu.

28. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

29. Raktiniai žodžiai Maisto laisvos prekybos pažymėjimas, Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimas, Maisto papildo, eksportuojamo į trečiąsias šalis pažymėjimas, Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimas

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal