Gyvūnų vežėjo leidimas

1. Išduodamo dokumento / administracinės paslaugos pavadinimas Gyvūnų vežėjo 1 ir 2 tipo leidimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/administracinės paslaugos aprašymas

Vežti gyvūnus leidžiama vežėjams, turintiems Veterinarinio patvirtinimo numerį, suteiktą teritorinės tarnybos pagal Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą, ir teritorinės tarnybos išduotą vežėjo leidimą.
1 ir 2 tipo vežėjo leidimai išduodami prieš tai įvertinus paraiškoje nurodytas kelių transporto priemones. Pareiškėjas turi nurodyti, kada jis pristatys įvertinimui paraiškoje nurodytas kelių transporto priemones. Už kelių transporto priemonės įvertinimą ir ilgų kelionių bei trumpų kelionių pažymėjimų transporto priemonėms išdavimą imamas mokestis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinto Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo (toliau – Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas) 4.419.1. punktą.
Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir įvertinusi transporto priemones priima sprendimą išduoti gyvūnų vežėjo 1 ir 2 tipo leidimą leidimą (Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 4 - 5 priedai).
Už 1 ir 2 tipo leidimo išdavimą imamas mokestis pagal Konkrečių valstybės rinkliavų dydžio sąrašo 4.419.2 punktą.
Gyvūnų vežėjo leidimas ir transporto priemonių pažymėjimas  išduodami penkeriems metams.
Gyvūnų vežėjo 1 ir 2 tipo leidimą gavęs fizinis ar juridinis asmuo privalo laikytis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) nuostatų.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar administracinei paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Gyvūnų vežėjo 1 tipo leidimas galioja vežti gyvūnus trumpoms gyvūnų kelionėms, t.y. iki 8 val.
Gyvūnų vežėjo 2 tipo leidimas galioja visoms gyvūnų kelionėms, įskaitant ilgas gyvūnų keliones.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas Nustatytos formos prašymas „Prašymo dėl gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimo“ (Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas).  
5. Išduodamo dokumento išdavimo / administracinės paslaugos teikimo terminai Gyvūnų vežėjo leidimas trumpoms gyvūnų kelionėms – 1 tipo leidimas arba visoms gyvūnų kelionėms – 2 tipo leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po visų transporto priemonių įvertinimo dienos.
6. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis ar juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga / administracinės paslaugos teikėjas VMVT teritoriniai padaliniai
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimo

VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Blekaitis
El. paštas - giedrius.blekaitis@vmvt.lt
Tel. (8 5) 249 1637

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą administracinę paslaugą reglamentuojantys teisės aktai Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136 „Dėl gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. Mokesčiai

Gyvūnų vežėjo 1 arba 2 tipo leidimo išdavimas:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 9 Eur

Transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimas ir pažymėjimo išdavimas:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 36 Eur

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal