Reimportas

Pasienio veterinarijos posto (PVP) valstybinis veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Komisijos Deleguotuoju Reglamentu (ES) 2019/2074, leidžia reimportuoti Europos Sąjungos kilmės produktų siuntas, kurių sąrašas yra nurodytas Reglamente Nr. 2021/632, kurias trečioji šalis grąžina, jeigu produktų siuntas lydi:

1. Originalus veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas per IMSOC, ar jo patvirtinta kopija (jei buvo išduotas eksportuojančios ES šalies kompetentingos tarnybos).

2. Trečiosios šalies kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficialus pareiškimas, kuriame nurodoma atsisakymo leisti įvežti priežastis, iškrovimo ir pakartotinio pakrovimo trečiojoje šalyje vieta bei data ir patvirtinamas, kad:

i) siunta nebuvo tvarkoma, išskyrus iškrovimą, sandėliavimą ir pakartotinį pakrovimą;

ii) gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai iškrauti ir pakartotinai pakrauti laikantis higienos reikalavimų, siekiant išvengti kryžminės taršos;

iii) gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai buvo laikomi higienos sąlygomis ir laikantis atitinkamų rūšių prekėms taikomų temperatūros reikalavimų.

Toks patvirtinimas nereikalaujamas, jei reimportuojamos siuntos yra užplombuotos, nepažeistomis pirminėmis plombomis, su sąlyga, kad už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas pateikia pareiškimą, kuriame nurodoma atsisakymo leisti įvežti ją į trečiosios šalies teritoriją priežastis ir patvirtinama, kad ji buvo vežama laikantis atitinkamų rūšių gyvūniniams produktams ir sudėtiniams produktams taikomų sąlygų.

3. Paskirties vietos ES kompetentingos institucijos pareiškimas, kad ji sutinka priimti siuntą; tačiau tokio pareiškimo nereikia, jei siunta grąžinama į jos kilmės įmonę, kuri yra toje pačioje valstybėje narėje, kaip ir atvežimo į ES PVP.

PVP produktų reimportuojamoms siuntoms atliekami dokumentų ir tapatumo patikrinimai, o kilus įtarimui, gali būti atliekamas ir fizinis patikrinimas.

Produktų siunta yra tiesiogiai grąžinama nuo įvažiavimo PVP į paskirties įmonę.

PVP valstybinis veterinarijos gydytojas, leidžiantis gabenti reimportuojamą siuntą, informuoja kompetentingą paskirties vietos veterinarijos  instituciją informacine TRACES NT sistema.

Visas išlaidas už reimportuojamą siuntą, įskaitant apžiūrą ir tikrinimus PVP, apmoka asmuo, atsakingas už siuntą, ar jo atstovas pagal Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.

Už reimportuojamą siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš jos atvežimą į  PVP privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama pateikus prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Atnaujinta:
2022-04-06
Atgal