Keičiasi reikalavimai dėl sudėtinių produktų įvežimo iš ne ES šalių

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad jau nuo šių metų balandžio 21 dienos keičiasi reikalavimai iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (ES) teritoriją įvežamiems sudėtiniams produktams. Visi sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje nėra mėsos ir kuriems yra taikomas temperatūrinis režimas, galės būti įvežami tik su veterinarijos sertifikatu.

Iki šiol tokių produktų, kurių sudėtyje buvo ne daugiau negu 50 proc. gyvūninio produkto, įvežimui į ES valstybes nereikėjo veterinarijos sertifikatų ar importuotojo deklaracijos. Į Lietuvos Respubliką jie buvo importuojami tik su įmonės gamintojos trečiojoje šalyje išduotu saugą ir kokybę patvirtinančiu dokumentu.

Nuo ateinančios savaitės įsigaliosiantys naujieji reikalavimai paliečia visus sudėtinius produktus, t. y. maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių, tiek ir perdirbtų gyvūninių produktų. Šie reikalavimai yra numatyti Reglamento (ES) 2019/625 12 ir 14 straipsniuose.

Beje, rytoj, balandžio 13 d., 14.30 val. VMVT organizuoja nuotolinį susitikimą verslo subjektams, importuojantiems iš trečiųjų šalių sudėtinius produktus. Šiame susitikime bus plačiau kalbama apie besikeičiančią sudėtinių produktų importo iš trečiųjų šalių tvarką, kaip numato ES reikalavimai. Visus besidominčius ir norinčius dalyvauti nuotoliniame susitikime kviečiame registruotis el. paštu pmvks@vmvt.lt.

Išskiriamos trys sudėtinių produktų grupės

VMVT specialistai atkreipia dėmesį, kad sudėtiniai produktai skirstomi į tris grupes.

Į I grupę patenka sudėtiniai produktai, kurie įvežami ir laikomi kontroliuojamos temperatūros sąlygomis (pavyzdžiui: picos, majonezas).

II grupėje – sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros sąlygos ir jų sudėtyje yra perdirbtos mėsos (pavyzdžiui, sriubos).

III grupę sudaro sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros sąlygos ir jų sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus perdirbtą mėsą (pavyzdžiui: makaronai, sausainiai ir pan.).

Esminiai reikalavimai I ir II grupių sudėtiniams produktams

Pirmiausia, šių abiejų grupių sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turės būti pagaminti Europos Komisijos patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse. Kiekvienas perdirbtas gyvūninis produktas sudėtiniame produkte turi būti iš patvirtintos trečiosios šalies tam produktui. Trečioji šalis, kur buvo pagamintas sudėtinis produktas, yra Reglamento (ES) Nr. 2021/404 ar Reglamento (ES) Nr. 2021/405 priedo sąraše.

II grupės sudėtinių produktų mėsa turi būti kilusi iš trečiosios šalies, kuri yra patvirtinta mėsos produktui.

Kiekvienas sudėtiniame produkte esantis gyvūninis produktas turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi atitikti visus reikalavimus, kuriuos nustato Reglamentas (ES) 2020/692, t. y. gyvūniniai  produktai turi būti pagaminti:

- ES arba

- trečiojoje šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas, arba kitoje trečiojoje šalyje, iš kurios yra leidžiamas importas, patvirtinant, kad jiems nebuvo taikytas kitoks riziką mažinantis apdorojimas nei tas, kuris taikomas šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas.

Šių produktų siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kurio forma yra nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 III priedo:

- 50 skyriuje (COMP) – importui,

- 52 skyriuje (TRANSIT-COMP) – tranzitui.

Veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas ir pasirašytas tos trečiosios šalies kompetentingos tarnybos, kur ir buvo pagamintas sudėtinis produktas. Be to, minėtiems sudėtiniams produktams atliekant pasienio veterinarinę kontrolę, būtina pateikti ir Bendrąjį sveikatos įvežimo dokumentą (BSĮD).

Reikalavimai į III grupę patenkančių sudėtinių produktų įvežimui

Šiems produktams taip pat galioja reikalavimas, kad jų sudėtyje esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi būti pagaminti Europos Komisijos patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse.

Sudėtinis produktas gali būti kilęs iš trečiosios šalies, kuri išvardinta nors viename iš patvirtintų sąrašų dėl:

- mėsos produktų,

- žuvininkystės produktų,

- pieno produktų arba kiaušinių produktų.

Kiekvienas gyvūninis produktas, esantis sudėtiniame produkte, turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniame produkte esantiems pieno produktams ir kiaušinių produktams buvo taikomas riziką mažinantis apdorojimas, kuris bent jau atitinka Reglamento (ES) Nr. 2020/692 XXVII priedo B skiltyje ir XXVIII priede nustatytus reikalavimus.

Siuntą turi lydėti Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas, kurį pildo importuotojas. Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 V priede.

Pažymėjimo, kurį turi parengti ir pasirašyti importuojančio maisto tvarkymo subjekto atstovas forma.

Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento, kurį būtina pateikti pasienio veterinarinės kontrolės metu, forma (išskyrus produktus, kuriems nurodyti Reglamento (ES) 2021/630 priede ).

Keičiasi siuntą lydintis dokumentas

VMVT taip pat informuoja, kad keičiasi ir sudėtinių produktų siuntą lydintis dokumentas. Tiesa, kaip numato Reglamento (ES) 2020/2235 35 straipsnis, tam bus taikomas pereinamasis laikotarpis. Sudėtinių produktų siuntos su senos formos veterinarijos sertifikatu (nustatytu Reglamentu (ES) Nr. 28/2012) į ES teritoriją galės būti įvežamos iki šių metų spalio 20 dienos tuo atveju, jeigu veterinarijos sertifikatas buvo išduotas iki 2021 m. rugpjūčio 21 d.

Tačiau toms sudėtinių produktų siuntoms, kurioms iki 2021 m. balandžio 21 d. nereikėjo trečiosios šalies kompetentingos tarnybos išduoto veterinarijos sertifikato, joms bus būtinas jau naujos formos veterinarijos sertifikatas arba Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas.

Daugiau informacijos dėl pereinamojo laikotarpio taikymo pateikiama čia. Dėl sudėtiniams produktams taikomų naujų reikalavimų informaciją galima rasti ir Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en.

Kilus papildomų klausimų ar neaiškumų, visada galima pasikonsultuoti su atsakingais VMVT specialistais el. paštu klausimai@vmvt.lt, nemokamu telefonu 8 800 40 403 ar užpildant formą internete.

Atnaujinta:
2021-04-19
Atgal