Dokumentai, būtini norint pradėti verslą

Vykdyti su maistu susijusią veiklą gali tik Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas) turintys ir (ar) registruoti maisto tvarkymo subjektai.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniai padaliniai išduoda Pažymėjimus ir (ar) subjektus registruoja vadovaudamiesi Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo” (toliau – Aprašas).

Subjektai dėl Pažymėjimo gavimo turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų);
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
4. dokumentus, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis;
5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją;
6. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, kai numatoma vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią maisto tvarkymo veiklą;
7. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašą), kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas tikslus juridinio asmens pavadinimas, kai kreipiasi juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, kai kreipiasi fizinis asmuo.

Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.420.2 papunktyje.

Daugiau informacijos apie Pažymėjimo išdavimo procedūrą galite rasti čia.

Subjektai dėl registravimo turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
3. Dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją;

Už maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.

Daugiau informacijos apie maisto tvarkymo subjekto registravimo procedūrą galite rasti čia.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus išduoda ir (ar) maisto tvarkymo subjektus registruoja VMVT teritoriniai padaliniai pagal maisto tvarkymo veiklos vietą.

Subjektas patvirtinamas ir (ar) registruojamas neterminuotam laikui.

Kiti dokumentai, būtini pradedant su maistu susijusią veiklą 

Atgal