Maisto produktų ženklinimas

Maisto ženklinimas – su maisto produktu susiję žodžiai, duomenys, prekės ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, pateikti ant pakuotės, dokumente, informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto arba jį nurodančiuose.

Maisto produktų ženklinimo taisyklės kuriamos siekiant informuoti ir apsaugoti vartotoją, kadangi būtent ant maisto produkto pakuotės, prie jos pritvirtintoje etiketėje ar šalia maisto produkto pateikta informacija padeda įvertinti ir išsirinkti tinkamą maisto produktą. Be to, skirtingi ES šalių įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimą, gali trukdyti laisvą šių produktų judėjimą ir nulemti nelygias konkurencijos sąlygas.

Pardavėjas visuomet privalo užtikrinti privalomos ženklinimo informacijos apie maistą pateikimą vartotojui, kuri privalo būti pateikta lietuvių kalba. Informacijos pateikimas taip pat turi atitikti nustatytus teisės aktų reikalavimus (daugiau informacijos apie konkrečius ženklinimo reikalavimus galite rasti žemiau pateiktose nuorodose).

Kokiu būdu bus privaloma pateikti ženklinimo informaciją priklauso ar maisto produktas yra fasuotas ar nefasuotas, ar prekyba vykdoma fizinėje parduotuvėje ar internetu ir pan.

Ženklinimo informacijos pateikimo būdai

Fasuoti maisto produktaiŽenklinimo informacija apie fasuotus maisto produktus turi būti pateikiama ant maisto produkto pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje.
 
Fasuotų maisto produktų ženklinimo gairės (leidinys verslui, kuriame aiškiai ir paprastai išdėstyti svarbiausi fasuotų maisto produktų ženklinimo reikalavimai).

 

Nefasuoti maisto produktai

Informacijai apie nefasuotus maisto produktus teikimui yra taikomos Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ 14 punkto nuostatos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.204888/asr). Galimi keli informacijos apie šiuos produktus pateikimo būdai:

•   Jeigu maisto produktų kainos nurodomos kainų etiketėse, jose turi būti pateikta pagrindinė informacija apie maisto produktą (pavadinimas, minimalus tinkamumo vartoti terminas, įmonės pavadinimas ir adresas ir  numatytais atvejais kilmės šalis ar kilmės vieta). Tuo tarpu kita informacija (duomenys, nurodyti Reglamento Nr. 1169/2011 III priedo 2, 3 ir 4 punktuose, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų V priede, visos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytos sudedamosios dalys, sudedamųjų dalių sąrašas) galutiniam vartotojui gali būti pateikiama ir kita rašytine forma (pvz., šalia padėtuose informaciniuose kataloguose, informaciniuose stenduose ir/ar kt.), tačiau ši informacija turi būti pateikiama priemonėmis, kurios yra laisvai prieinamos vartotojams.

•   Jeigu maisto produktų kainos nurodomos ne kainų etiketėse, visa būtinoji ženklinimo informacija pateikiama kainoraščiuose, elektroninėse ar kitose informacijos pateikimo priemonėse, leidžiančiose vartotojams susipažinti su informacija apie maistą iki jo įsigijimo. Šios priemonės turi būti laisvai prieinamos vartotojams. Prie įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti, turi būti aiškiai matomas ir lengvai perskaitomas užrašas, kuriame vartotojams būtų pateikiama nuoroda į vietą, kurioje galima rasti ženklinimo informaciją apie maisto produktą, tais atvejais, kai ši informacija nėra teikiama šalia įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti. Jei toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje maisto produktai išdėstyti pardavimui keliose skirtingose vietose, nurodytas užrašas turi būti visose išdėstymo vietose.

•   Jei maisto produktas mažmeninės prekybos vietoje fasuojamas tiesioginiam pardavimui užklijuojant lipduką prie pakuotės, jame turi būti pateikta visa būtinoji ženklinimo informacija;

•   Jei maisto produktas mažmeninės prekybos vietoje pakuojamas vartotojo prašymu užklijuojant lipduką prie pakuotės, jame turi būti pateikta bent ši ženklinimo informacija: maisto produkto pavadinimas, visos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede išvardytos sudedamosios dalys, sudedamųjų dalių sąrašas, grynasis kiekis, įmonės pavadinimas ir adresas, visos specialios laikymo ir vartojimo sąlygos.

Informacija apie viešojo  maitinimo  įstaigų  parduodamus  vartotojo prašymu supakuotus, tiesioginiam pardavimui fasuojamus ir nefasuotus maisto produktus pateikiama raštu arba elektroninėmis priemonėmis bent vienoje informacijos apie siūlomus maisto produktus teikimo vietoje (pvz., popieriniame meniu, QR skaitmeniniame meniu ar kt.), leidžiančioje vartotojams susipažinti su informacija apie maistą iki jo įsigijimo, ir turi būti pateikta taip, kad nebūtų įmanoma supainioti, su kuriuo maistu ji susijusi. Ši informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir laisvai prieinama vartotojams.

 

Internetu parduodami maisto produktai

Pardavėjas, siūlantis įsigyti maisto produktus internetu, t. y. vartotojams parduodantis maistą „per atstumą“ (pvz., interneto tinklalapyje, internetinėje parduotuvėje, savo socialiniame tinkle ir pan.), taip pat yra atsakingas už teisingą informacijos apie maistą pateikimą vartotojams ir jam galioja tie patys maisto tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

Pažymėtina, kad privaloma ženklinimo informacija apie maisto produktą vartotojams turi būti pateikiama iš anksto, t. y. prieš jį nusiperkant.

Apie fasuotą ir nefasuotą maisto produktą privaloma ženklinimo informacija (išskyrus informaciją apie tinkamumo vartoti terminą – internete nėra privaloma nurodyti) nurodoma interneto parduotuvėje pateiktame maisto produkto aprašyme, o maisto produkto pristatymo metu – ir ant maisto produkto pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje (joje jau turi atsispindėti ir informacija apie maisto produkto tinkamumo vartoti terminą).

Apie viešojo  maitinimo  įstaigos nuotoliniu būdu (internetu) parduodamą  nefasuotą maisto produktą, ženklinimo informacija pateikiama interneto parduotuvėje pateiktame produkto aprašyme bei ženklinimo etiketėje produkto pristatymo metu.
 

 

Bendroji ženklinimo informacija

Privaloma pateikti informacija apie mažmeninės prekybos vietose parduodamus nefasuotus maisto produktus

Kaip vartotojams pateikti informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas?

Informacijos apie maistingumą pateikimas

Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą

Ženklinimo reikalavimai konkretiems produktams

Bukletas „Ką turime žinoti apie maisto produktų ženklinimą“ (informacinis leidinys, padedantis verslui susipažinti su pagrindiniais maisto produktų ženklinimo reikalavimais, o vartotojams paaiškinantis, kaip reikėtų suprasti informaciją ant maisto produktų pakuočių)

Išaiškinimas dėl kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir naminių paukščių mėsos ženklinime

2018 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/775, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, susijusios su pagrindinės maisto sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo taisyklėmis

Prekės ženklų registracija ir naudojimas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras yra kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymą  Nr. V-703 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-580 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo"

Naujų maisto produktų ženklinimo, įskaitant naudojimo, reikalavimai įtvirtinti 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas ( Plačiau )

•  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001
•  Naujo maisto katalogas ("Novel food catalogue") ( Nuoroda )
•  Valgomosios gėlės ( Plačiau )

Laikino maisto produktų ženklinimo lankstumo rekomendacijos sutrikus žaliavų tiekimui dėl karo Ukrainoje

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie maisto produktų ženklinimą: https://vmvt.lt/duk?field_kategorija_tid=83&items_per_page=10

 

Atnaujinta:
2022-05-13
Atgal