Higienos reikalavimai

Maisto tvarkymo subjektai, tvarkantys mažus kiekius negreitai gendančio maisto, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, gali netaikyti RVASVT principais pagrįstos savikontrolės reikalavimų maisto gabenimo ar pardavimo automobiliams, vežimėliams. Tačiau visi maisto tvarkytojai privalo laikytis teisės aktuose nustatytų higienos reikalavimų.

Visi kiti maisto tvarkymo subjektai diegia, įgyvendina ir vykdo nuolatinę procedūrą ar procedūras, paremtas RVASVT principais. 

Visi su maistu turintys kontaktą prietaisai, detalės, įrengimai turi būti tinkamai valomi, esant reikalui, dezinfekuojami. Valymas ir dezinfekcija atliekami tokiu periodiškumu, kurio pakanka taršos rizikai išvengti. Transporto priemonės plovimo registracijos žurnaluose atžymimos vykdytos valymo procedūros, įrašai kontroliuojami. Plovimą ir dezinfekciją atlieka tik tokiai veiklai leidimą turinti bei apmokyta įmonė (darbas su biocidinėmis medžiagomis).

Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo, o kai būtina, jų dizainas ir konstrukcija turi būti tokia, kad juos būtų galima tinkamai valyti ir dezinfekuoti.

Transportavimo metu pervežami maisto produktai tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiamas pakuočių vientisumas, būtų išvengta pakuočių deformacijų, dūžių, išsiliejimo.

Po kiekvieno maisto krovinio gabenimo transporto priemonė turi būti išvaloma, jei reikia, išplaunama ar dezinfekuojama, atitinkami įrašai apie įvykdymą registruojami specialiuose transporto priemonės žurnaluose.

Pervežimo priemonių talpyklos ir (ar) konteineriai turi būti naudojami tik maisto produktų pervežimui, jeigu dėl kitų dalykų pervežimo kyla taršos grėsmė.

Nuo gabenamų maisto produktų rūšies, gamintojo nurodytų produktų laikymo sąlygų priklauso gabenimo režimas, kuris dažniausiai aptartas sutartyje tarp vežėjo ir užsakovo.

Jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, jie turi būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų.

Transportavimui atskirų maisto produktų grupių transporto priemonėje įrengiamos atskiros lentynos, sekcijos, skyriai, kameros, talpyklos ir t.t. Draudžiama toje pačioje transporto priemonėje kartu su maistu pervežti maisto atliekas, šiukšles, chemines medžiagas ir t.t.

Nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo maisto produktai turi būti pervežami tiktai maisto produktų pervežimui skirtose talpyklose ir (ar) konteineriuose /cisternose. Ant tokių konteinerių  turi būti aiškūs ir matomi  bei neištrinami  užrašai viena ar keliomis ES kalbomis, kuriose nurodyta, kad jie naudojami maisto produktų pervežimui arba jie turi būti pažymėti užrašu „tik maisto produktams.

Kai maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, siekiant išvengti taršos rizikos, po kiekvieno skirtingų produktų ar dalykų pervežimo jie turi būti tinkamai išvalomi.

Maisto produktai dedami į pervežimo priemones ir (ar) konteinerius ir saugomi juose taip, kad taršos rizika būtų kuo mažesnė.

Kur būtina, maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama temperatūra bei juose  turi būti temperatūros valdymo įrenginys. Gali būti naudojamos automatinės temperatūros kontrolės sistemos, papildomi temperatūrą registruojantys davikliai, kontroliniai termometrai. Gabenimo metu kontroliuojama temperatūra, įrašai kontroliuojami. Transporto priemone gabenami tik transporto priemonės temperatūros charakteristikas atitinkantys maisto produktai, pvz.: greitai gendantys maisto produktai negali būti gabenami be šalčio, negali būti gabenimo metu sušaldyti; užšaldyti maisto produktai gabenami ne mažesnėje kaip minus 18°C temperatūroje.

Atnaujinta:
2015-11-23
Atgal