Atmintinė didmeninės ir mažmeninės prekybos subjektams

1. Privaloma registracija.

Maisto tvarkymo subjektai, užsiimantys didmenine, mažmenine prekyba (pvz., sandėliai, prekybos centrai, parduotuvės, kioskai, mažmeninė prekyba turgavietėse, išvežiojamoji prekyba, išnešiojamoji prekyba, sezoninė mažmeninė prekyba) privalo būti registruoti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT). Registracijos metu maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir jis yra įtraukiamas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį.

2. Reikalavimai patalpoms.

Prekybos subjekto maisto tvarkymo patalpos turi būti suprojektuotos, suremontuotos, galutinai įrengtos, geros būklės, švarios, jų išplanavimas, konstrukcija, vieta ir dydis turi atitikti reikalavimus.

3. Maisto produktų sauga ir kokybė.

Prekybos subjektai į rinką gali tiekti tik saugos, kokybės, ženklinimo ir tvarkymo reikalavimus atitinkantį maistą.

4. Maisto produktų atsekamumas.

Prekybos subjektai turi greitai nustatyti bet kurį maisto produktų, žaliavų tiekėją ir (ar) gavėją bei įmones, į kurias yra pateikti jų produktai. Tam jie privalo vietoje turėti sistemas
bei taikyti procedūras, suteikiančias jiems tokią galimybę.

5. Skaidrumo principas.

Jeigu prekybos subjektai turi pagrindą manyti, kad jų parduodamas maistas nėra saugus, jie apie tai nedelsdami informuoja VMVT teritorinį departamentą ir VMVT pateikdami užpildytą nustatytos formos Pranešimą apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus. Taip pat raštu (elektroninėmis priemonėmis ar kitais būdais) ir prireikus telefonu informuoja subjektus, iš kurių įsigijo nesaugių ar galimai nesaugių produktų, ir subjektus, kuriems pardavė nesaugių ar galimai nesaugių produktų, pateikdami jiems nesaugiems ar galimai nesaugiems produktams atsekti būtinus duomenis bei atlieka kitus nustatytus veiksmus.

Prekybos subjektai turi bendradarbiauti su VMVT teritoriniu departamentu ir (ar) su VMVT, kai atliekami veiksmai, siekiant sumažinti pavojus.

6. Skubūs veiksmai kritiniu atveju.

Jeigu mažmeninės prekybos subjektai turi pagrindą manyti, kad jų maistas nesaugus, jie nedelsiant turi tokį maistą pašalinti iš rinkos.

7. Savikontrolė.

Prekybos subjektai, tvarkydami maistą, turi nustatyti ir reguliariai tikrinti procesų vietas ir užtikrinti, kad tose vietose būtų taikomos kontrolės priemonės, skirtos užtikrinti maisto saugą.

8. Reikalavimai personalui.

Darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, taip pat dėvėti švarius darbo drabužius.

Pagrindiniai teisės aktai:

•   Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus;
•   Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos;
•   Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus;
•   Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams.

 

 

 

Atnaujinta:
2021-10-05
Atgal