Bendroji ženklinimo informacija

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18)

Remiantis Reglamento reikalavimais, ženklinant fasuotus maisto produktus būtina nurodyti:

   - maisto produkto pavadinimą;

   - sudedamųjų dalių sąrašą;

   - visas alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

   - tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekį;

   - maisto produkto grynąjį kiekį;

   - minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;

   - visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;

   - maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą;

   - kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais;

   - vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;

   - daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais;

   - maistingumo deklaraciją (pateikti privaloma nuo 2016 m. gruodžio 13 d.).

Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją.


Bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimo reikalavimus:

  1. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18).
  2. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“.
  3. 2018 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/775, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, susijusios su pagrindinės maisto sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo taisyklėmis (OJ 2018 L 131, p. 8).

Europos Komisijos gairės dėl maisto produktų ženklinimo:

  1. Svarbiausi klausimai ir atsakymai apie reglamento (ES) Nr. 1169/2011 taikymą.
  2. Komisijos pranešimas dėl informacijos apie alergiją arba netoleravimą sukeliančias medžiagas arba produktus, išvardytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams II priede, pateikimo.
  3. Komisijos pranešimas dėl kiekybinės informacijos apie sudedamąsias dalis (KISD) pateikimo principo taikymo.
  4. Komisijos pranešimas dėl Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 26 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo (naujos gairės dėl pagrindinės sudedamosios dalies kilmės nurodymo pagal Reglamentą (ES) 2018/775). 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-05

Atnaujinta:
2020-02-05
Atgal