Maisto produktų transportavimas

Registravimas (leidimai) norint transportuoti maistą

Subjektai, užsiimantys tik krovininių pervežimu, privalo registruoti tokią veiklą ir transporto priemones, įskaitant puspriekabių ir priekabų, valstybinius numerius. Pavyzdžiui, logistikos įmonė registruojama, jai suteikiamas atpažinimo numeris.

Maisto tvarkymo subjektas (registruotam, turinčiam VMVT leidimą tvarkyti maistą), kuris savo veikloje naudoja transporto priemones tik jam priklausančio maisto pervežimui į jo padalinius ar kitiems maisto tvarkymo subjektams (kaip pirkėjas, pardavėjas) dokumentus, savo įmonės savikontrolės sistemoje apsirašo kaip vykdo transporto priemonių priežiūrą, plovimo kontrolę, jeigu reikia, temperatūros kontrolę. Transporto priemonių registruoti nereikia, jeigu vežama ūkio subjektui priklausantis maistas, maisto siunta. Pavyzdžiui, viešojo maitinimo įmonei, išvežiojančiai pagamintus maisto produktus, registruojama papildoma leidžiama ūkinė - komercinė veikla – „Pagaminto valgio tiekimas renginiams“ arba „Maisto tiekėjų pagal sutartį veikla“, o autoparduotuvė yra registruojama, jai suteikiamas atpažinimo numeris ir ūkinė – komercinė veikla – prekyba.

Prekyba maisto produktais

Teisės aktai:

•    2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos
•    Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“
•    Teisės aktų rinkiniai verslui

Higienos reikalavimai

Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo, o kai būtina, jų dizainas ir konstrukcija turi būti tokia, kad juos būtų galima tinkamai valyti ir dezinfekuoti.

Transportavimo metu pervežami maisto produktai tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiamas pakuočių vientisumas, būtų išvengta pakuočių deformacijų, dūžių, išsiliejimo.

Po kiekvieno maisto krovinio gabenimo transporto priemonė turi būti išvaloma, jei reikia, išplaunama ar dezinfekuojama, atitinkami įrašai apie įvykdymą registruojami specialiuose transporto priemonės žurnaluose.

Maisto produktai dedami į pervežimo priemones ir (ar) konteinerius ir saugomi juose taip, kad taršos rizika būtų kuo mažesnė.

Pervežimo priemonių talpyklos ir (ar) konteineriai turi būti naudojami tik maisto produktų pervežimui, jeigu dėl kitų dalykų pervežimo kyla taršos grėsmė.
•    Nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo maisto produktai turi būti pervežami tiktai maisto produktų pervežimui skirtose talpyklose ir (ar) konteineriuose /cisternose. Ant tokių konteinerių  turi būti aiškūs ir matomi  bei neištrinami  užrašai viena ar keliomis ES kalbomis, kuriose nurodyta, kad jie naudojami maisto produktų pervežimui arba jie turi būti pažymėti užrašu „tik maisto produktams“.
•    Jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, jie turi būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų.
•    Kai maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, siekiant išvengti taršos rizikos, po kiekvieno skirtingų produktų ar dalykų pervežimo jie turi būti tinkamai išvalomi.

Nuo gabenamų maisto produktų rūšies, gamintojo nurodytų produktų laikymo sąlygų priklauso gabenimo režimas, kuris dažniausiai aptartas sutartyje tarp vežėjo ir užsakovo.

Transportavimui atskirų maisto produktų grupių transporto priemonėje įrengiamos atskiros lentynos, sekcijos, skyriai, kameros, talpyklos ir t.t.
•    Draudžiama toje pačioje transporto priemonėje kartu su maistu pervežti maisto atliekas, šiukšles, chemines medžiagas ir t.t.

Transporto priemone gabenami tik transporto priemonės temperatūros charakteristikas atitinkantys maisto produktai, pvz.: greitai gendantys maisto produktai negali būti gabenami be šalčio, negali būti gabenimo metu sušaldyti; užšaldyti maisto produktai gabenami ne mažesnėje kaip minus 18°C temperatūroje.
•    Kur būtina, maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama temperatūra bei juose  turi būti temperatūros valdymo įrenginys.
•    Gali būti naudojamos automatinės temperatūros kontrolės sistemos, papildomi temperatūrą registruojantys davikliai, kontroliniai termometrai.
•    Gabenimo metu kontroliuojama temperatūra, įrašai kontroliuojami.

Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“

 

Greitai gendančių prekių sąrašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-517 „Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo“.

Tranzitas

Importas ir reimportas

Eksportas

Asmeninis bagažas (Užsienio reikalų ministerijos informacija apie produktų gabenimą keliaujant)

 

Atnaujinta:
2021-10-14
Atgal