Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP)

Savikontrolė (arba maisto saugos valdymo sistema, arba RVASVT sistema, arba Geros higienos praktikos taisyklės (GHP) arba Geros gamybos praktikos taisyklės (GGP)) yra moksliniu ir sisteminiu metodu grindžiama sistema, pagal kurią nustatomi specifiniai rizikos veiksniai ir jų kontrolės priemonės, skirtos užtikrinti maisto saugą. Maisto tvarkymo subjektai privalo taikyti rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principus. Tai nurodyta 2004m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 5 straipsnyje.

Savikontrolė, paremta RVASVT principais, yra priemonė, skirta įvertinti rizikos veiksnius ir nustatyti kontrolės sistemas, pagrįstas ne galutinio produkto tikrinimu, o prevencija.

Maisto tvarkymo subjektai turi taikyti savikontrolę, t.y. RVASVT sistemą (t.y. pasirengti dokumentus), arba, kai yra tinkamos GHPT, gali pasirinkti taikyti GHP taisykles (t.y. įgyvendinti parengtą dokumentą).

Išimtys dėl savikontrolės taikymo pateiktos Lietuvos higienos normoje HN 15:2005 „Maisto higiena“.

Geros higienos praktikos (GHP) taisyklės

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema

Teisės aktų rinkiniai verslui

Gairės RVASVT sistemos kūrimui

Gairės GHPT kūrimui

Daugiau informacijos apie rekomendacinius dokumentus, kurie suderinti Europos Komisijoje


Europos maisto saugos tarnybos (angl. k. EFSA) veikla rizikos vertinime (mokslinės nuomonės) dėl:

- biologinės saugos maiste;
- cheminės taršos maiste;
- maisto ingredientų ir pakavimo medžiagų;
- GMO maiste;
- mitybos;
- pesticidų;
- augalų apsaugos;
- gyvūnų gerovės;
- gyvūnų sveikatos;
- gyvūnų pašarų.


Nesaugaus maisto atvejai, kurie identifikuoti rizikos valdymo etape, yra registruojami Europos Komisijos informacinėje sistemoje "RASFF portal database".

Informacija apie nesaugius ar galimai nesaugius atvejus teikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B1-308 "Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo" nustatyta tvarka.


Tinkamumo vartoti termino nustatymas

•   EFSA 2020-12-02 "Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)"
•   EFSA 2021-04-22 "Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)"  
•   Daugiau informacijos


Maisto rizikos vertinimas ir laboratoriniai tyrimai

Letuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas rizikos vertinimo ir nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei laboratorinius tyrimus maisto saugos ir kitose srityse atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.

Daugiau informacijos apie rizikos vertinimą ir laboratorinę veiklą – http://www.nmvrvi.lt/.

 


Maisto tvarkymo subjektuose susidarančios atliekos ir jų tvarkymas

 

 

 

Atnaujinta:
2021-09-22
Atgal