Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Dokumento išdavimo procedūros / viešosios paslaugos aprašymas
 

Maisto tvarkymo subjekto registravimas – teisės vykdyti maisto tvarkymo veiklą suteikimas maisto tvarkymo subjektui ir jo įtraukimas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį.

Subjektai dėl registravimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT ir jai pateikti:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);

2. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių.

3. Dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

Už maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.
 
Maisto tvarkymo subjektas registruojamas neterminuotam laikui.

Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Registruoti turi būti maisto tvarkymo subjektai, vykdantys  maisto tvarkymo veiklą, nurodytą Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedo 2 punkte:

Eil. Nr.

Kodas

Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

1.

1.11

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas (visi išskyrus daigus)

2.

0.113

Daržovių, iš jų ir šakniavaisių bei gumbavaisių, auginimas

3.

1.13.60

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

4.

0.119

Kitų vienmečių augalų auginimas

5.

0.121

Vynuogių auginimas

6.

0.124

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

7.

0.125

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

8.

0.127

Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

9.

0.128

Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas

10.

0.129

Kitų daugiamečių augalų auginimas

11. 47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (dominuoja maistas, gėrimai)

12.

47.91

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

13.

47.0.0. S

Mažmeninė prekyba (sezoninė)

14.

47.19.0.D

Mažmeninė prekyba degalinėse

15.

47.19.0.K

Mažmeninė prekyba kitose prekybos vietose, kuriose maistas ir gėrimai nedominuoja

16.

47.19.0.S

Mažmeninė prekyba spaudos kioskuose

17.

47.19.0.V

Mažmeninė prekyba vaistinėse

18. 47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
19. 47.22 Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
20. 47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
21. 47.24 Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
22. 47.25 Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
23. 47.29.0.E Ekologiškų maisto produktų prekyba specializuotose parduotuvėse
24. 47.29.0.K Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

25.

47.81.0.K

Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba kioskuose

26. 47.81.0.P Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (turgavietėse)
27. 47.81.0.P-2 Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (paviljonuose)

28.

47.81.0.P-1

Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (prekybos vieta)

29. 47.99.0.A Mažmeninė prekyba iš mobiliųjų parduotuvių

30.

47.99.0.M

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

31.

47.99.0.TI

Tiesioginė arba išnešamoji prekyba per prekiautojus

32.

47.99.20

Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti

33.

56.21

Pagaminto valgio teikimas renginiams / pagal sutartį

 

Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Nustatytos formos prašymas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. Maisto tvarkymo proceso aprašymas, projektinės gamybos ir kitos su maisto tvarkymu susijusios apimtys, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, numatomas steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, pamainų skaičius.
3. Dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopija.

Išduodamo dokumento išdavimo / viešosios paslaugos teikimo terminai

Gavusi visus Aprašo 25 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus ir nustačiusi, kad maisto tvarkymo subjektas atitinka maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įtraukia maisto tvarkymo subjektą į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikdama jam atpažinimo numerį, arba, vadovaudamasi Aprašo 31 punktu, per šį terminą atsisako jį registruoti. Maisto tvarkymo subjekto įregistravimas įforminamas teritorinės VMVT viršininko įsakymu.

Viešosios paslaugos gavėjas

Maisto tvarkymo subjektas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą.

Dokumentą išduodanti įstaiga / viešosios paslaugos teikėjas

Teritorinės VMVT.
Maisto tvarkymo subjektą patvirtina ir registruoja bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą  teritorinė VMVT pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą. Kai maisto tvarkymo subjektas vykdo ar numato vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią veiklą, maisto tvarkymo subjektą patvirtina bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ta teritorinė VMVT, kurios teritorijoje subjektas vykdo ar numato vykdyti nuolatinę veiklą.

VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.

Mokesčiai - nėra

Paslaugos teikimo būdai

Duomenis ir dokumentus galima pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme) arba kreipiantis  tiesiogiai į teritorinę VMVT.

Atgal