Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas būtinas fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, norintiems pradėti veiklą, susijusią su gyvūninio maisto produktų gamyba ir sandėliavimu:

-    gyvūnų skerdimui,
-    sumedžiotų laukinių ir fermose augintų gyvūnų mėsos tvarkymui,
-    mėsos išpjaustymui,
-    smulkintos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, mėsos gaminių gamybai,
-    pieno, žuvininkystės, kiaušinių, kraujo produktų gamybai,
-    žaliavinio pieno supirkimo punkto, surinkimo centro veiklai,
-    žuvininkystės produktų tvarkymui žvejybos laivuose šaldytuvuose, gamykliniuose laivuose,
-    medaus tvarkymui (įmonėje nepriklausančioje bitynui),
-    kiaušinių pakavimui,
-    kolageno, želatinos, lydytų gyvūninių riebalų ir spirgų gamybai,
-    varlių kojelių, sraigių mėsos paruošimui,
-    skrandžių, žarnų valymui ir paruošimui,
-    gyvų dvigeldžių moliuskų tvarkymui,
-    gyvūninio maisto produktų šaltajam sandėliavimui,
-    kitų gyvūninių produktų, kuriems reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nustatyti reikalavimai, tvarkymui.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo tvarka nustatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija).

Norint gauti patvirtinimą, reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą.

Subjekto patvirtinimas yra suteikiamas ir panaikinamas, veiklos papildymas, duomenų keitimas ar papildymas įforminamas VMVT direktoriaus įsakymu.

Subjektas, norėdamas gauti patvirtinimą, turi atitikti reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus.

Teritoriniam VMVT departamentui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą Tvarkos aprašo 3 priede nurodytos formos prašymą (prašymo forma pateikiama žemiau) „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo“.
2. Maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu, gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, skerdyklose – numatomą paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo skaičių, pamainų skaičių.

Subjektas VMVT departamentui jo patikrinimo metu turi pateikti parengtus:

1. vandens tiekimo (su nurodytais vandens naudojimo taškais) ir panaudoto vandens (nuotekų) šalinimo sistemos planą ir aprašymą;
2. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą;
3. procedūrų, paremtų rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) sistemos principais, aprašymą;
4. geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;
5. dokumentą, patvirtinantį teisę naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant maisto tvarkymui naudojamas transporto priemones.

VMVT teritorinis departamentas, patikrinęs ir įvertinęs subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus, bei nurodytus dokumentus, surašo Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą.
Jeigu subjektas atitinka visus reikalavimus, nurodytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkamas VMVT teritorinis departamentas teikia subjektą patvirtinimui.

Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka reikalavimus, tačiau subjektas negali įrodyti, kad bus laikomasi kitų reikalavimų, numatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkama VMVT teritorinis departamentas teikia subjektą laikinajam patvirtinimui. Laikinasis patvirtinimas negali būti suteiktas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Žuvų perdirbimo laivams ir laivams šaldytuvams, plaukiojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, laikinasis patvirtinimas gali būti suteiktas ne ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui Teritorinė VMVT, patikrinusi ir įvertinusi subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams, bei nurodytus dokumentus, surašo Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą.

Už maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą valstybės rinkliava neimama.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui.

Teisės aktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

Daugiau informacijos suteiks Gintautas Čereška, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas.
Tel.: (8 5) 249 1707
El. paštas: gintautas.cereska@vmvt.lt

Prašymo patvirtinti gyvūninio maisto tvarkymo subjektą formos pavyzdys

 

 
 
 
 
 
 
Atnaujinta:
2020-08-25
Atgal