Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas būtinas fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, norintiems pradėti veiklą, susijusią su gyvūninio maisto produktų gamyba ir sandėliavimu:

   - gyvūnų skerdimui;

  - sumedžiotų laukinių ir fermose augintų gyvūnų mėsos tvarkymui;

   - mėsos išpjaustymui, smulkintos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, mėsos gaminių gamybai;

   - pieno, žuvininkystės, kiaušinių, kraujo produktų gamybai;

   - kiaušinių pakavimui;

   - kolageno, želatinos, lydytų gyvūninių riebalų ir spirgų gamybai;

   - varlių kojelių, sraigių mėsos paruošimui;

   - skrandžių, žarnų valymui ir paruošimui, gyvų dvigeldžių moliuskų tvarkymui;

   - gyvūninio maisto produktų šaltajam sandėliavimui.

 

Norint gauti veterinarinį patvirtinimą, reikia kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Subjekto veterinarinis patvirtinimas yra suteikiamas ir panaikinamas VMVT direktoriaus įsakymu.
 
Subjekto veiklos papildymas įforminamas atskiru VMVT direktoriaus įsakymu.
 
Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus. 
 
Teritorinei VMVT reikia pateikti šiuos dokumentus:
 
1. Subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą atitinkamai veiklai.
 
2. Techninį projektą su technologiniais sprendimais. 
 
3. Gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, o skerdyklose – planuojamų paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo ir pamainių skaičių.
 
Subjektas turi būti pasiruošęs teritorinės VMVT patikrinimui ir jo metu pateikti:
 
1. Vandens tiekimo (su nurodytais vandens naudojimo taškais) ir panaudoto vandens (nuotekų) šalinimo sistemos planą ir aprašymą.
 
2. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą.
 
3. Procedūrų, paremtų RVASVT (Rizikos veiksnių analizė svarbiausiuose valdymo taškuose) principais, aprašymą.
 
4. Geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą.
 
 
Teritorinė VMVT per 14 darbo dienų nuo prašymo suteikti veterinarinį patvirtinimą pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.
 
Teritorinė VMVT, patikrinusi ir įvertinusi subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams, bei nurodytus dokumentus, surašo Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą.
 
Jeigu subjektas atitinka visus reikalavimus, nurodytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkama teritorinė VMVT teikia subjektą veterinariniam patvirtinimui.
 
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka reikalavimus, tačiau subjektas negali įrodyti, kad bus laikomasi kitų reikalavimų, numatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkama teritorinė VMVT teikia subjektą laikinajam veterinariniam patvirtinimui. Laikinasis veterinarinis patvirtinimas negali būti suteiktas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Žuvų perdirbimo laivams ir laivams šaldytuvams, plaukiojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, laikinasis veterinarinis patvirtinimas gali būti suteiktas iki 12 mėnesių laikotarpiui.
 
Už maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.
 
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui.
 
Teisės aktai: 
 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006-01-21 Nr. 8-312).
 
Daugiau informacijos suteiks VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus l. e. p. vedėjas Gintautas Čereška, tel. (8 5) 249 1707, el. p. gintautas.cereska@vmvt.lt
 
 
 
 
 
 
Atgal