Prekyba maisto produktais internetu

UAB „XXXXX“
Taikos g. 99999, Akmenė
Įmonės kodas: 111111111
Mob.tel.: 8 600 00000
El. paštas: info@xxxxxxxxx.lt
                                                                   Maisto tvarkymo subjekto pat. pažymėjimo Nr. 999999999

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad parduodantys ar siūlantys įsigyti maisto produktus internetu, t. y. vartotojams parduodantys maistą „per atstumą“, taip pat yra atsakingi už teisingą informacijos apie maistą pateikimą vartotojams ir jiems galioja maisto tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

VMVT pažymi, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. maisto produktų pardavėjas, prieš parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, privalo nurodyti ir savo, kaip registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto, numerį, pavyzdžiui:
•    „maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo Nr. 999999999“ ar;
•    „maisto tvarkymo subjekto pat. pažymėjimo Nr. 999999999“ ar;
•    „maisto tvarkymo subjekto registravimo Nr. 999999999“ ar;
•    kt.

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodyta privaloma pateikti informacija turi būti pateikta pvz., skelbimuose talpinamuose socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose prie skelbimo apie parduodamą maistą, arba internetinėje svetainėje, parduotuvėje prie kontaktų, įmonės rekvizitų ar kitoje gerai vartotojams matomoje vietoje.

Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus)

Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras

 

Dažniausi maisto produktų pardavimo būdai nuotolinio ryšio priemonėmis yra šie: įvairūs žiniasklaidos puslapiai, internetinės parduotuvės, pašto perlaidos, telefonai, žinutės, katalogai, laikraščiai, žurnalai, lankstinukai.

Pagal 2000 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 straipsnio 5 punktą, maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimą, maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

VMVT teritoriniai departamentai maisto tvarkymo subjektus registruoja vadovaudamiesi Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Pažymėtina, kad maisto tvarkymo subjektais yra laikomi ir tie fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užsiima prekyba maisto produktais internetu, nepaisant to, kad minėti subjektai neturi tiesioginio sąlyčio su maistu (vartotojas maisto prekes renkasi pagal informaciją pateiktą internete). Tokiems maisto tvarkymo subjektams pakanka užsiregistruoti kaip nustatyta Aprašo 25 punkte. Minėtu atveju ūkinės komercinės veiklos kodas pagal Aprašo 1 priedo „Maisto tvarkymo subjektų ūkinių komercinių veiklų kodų sąrašas“ 2 punkto 12 eilutę turi būti 47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu.

Jeigu prekybos subjektas savo veikloje turi tiesioginį kontaktą su maistu (gamina, sandėliuoja, fasuoja, išvežioja prekes ar kt.), būtina registruoti ir šias papildomas veiklas bei turėti tinkamas patalpas šių veiklų vykdymui.

Maisto tvarkymo subjektą registruoja bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą VMVT teritorinis departamentas pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą.

Maisto produktų kokybė ir sauga parduotuvėje ir parduodamų internetu neturi skirtis. Leidžiama prekiauti tik kokybiškais, saugiais ir tinkamai paženklintais maisto produktais.

Pažymėtina, kad maisto ženklinimą reglamentuojantys įstatymai draudžia pateikti klaidingą informaciją apie maistą, o privaloma informacija apie vartotojams turi būti pateikiama iš anksto, t. y. prieš maisto produktą nusiperkant. Minėta informacija turėtų būti nurodyta interneto svetainėje, socialiniame tinkle ar žiniasklaidos puslapyje, kur ir yra vykdoma prekyba maisto produktais. Jeigu to padaryti neįmanoma, galima pateikti privalomą informaciją apie maistą naudojant kitas tinkamas priemones, t. y. pateikti vartotojui aiškią nuorodą, kur surasti privalomą informaciją, tačiau dėl to vartotojas neturi patirti papildomų išlaidų ar mokesčių, kad gautų minėtą informaciją. Privaloma ženklinimo informacija turi būti prieinama lietuvių kalba. Ji turi būti tiksli, aiški ir lengvai suprantama vartotojams.

Pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011) ne tik ant vartotojui pristatomo maisto produkto ženklinimo etiketės ar pakuotės, bet ir interneto svetainėje privalo būti pateikta išsami informacija apie parduodamą produktą: nurodytas tikslus maisto produkto pavadinimas, sudedamųjų dalių sąrašas (prireikus ir jų kiekiai), paryškinant ar kitaip nurodant alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas arba produktus, grynasis kiekis, už informacijos teikimą atsakingo subjekto (pvz., gamintojo) pavadinimas ir adresas, specialios vartojimo ar laikymo sąlygos, vartojimo instrukcija, taip pat ir kilmės šalis ar vieta. Be to, prekiaujant alkoholiniais gėrimais privaloma nurodyti faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais. Nėra privaloma iš anksto pateikti tik tinkamumo vartoti terminų – šią informaciją vartotojai išvys tik gavę konkrečius maisto produktus. Tačiau kaip ir tradicinės prekybos atveju taikoma pareiga prekiauti nepasibaigusio galiojimo termino maisto produktais.

Vadovaujantis nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusio 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> 44 straipsnio nuostatomis, nuo minėtos datos atsirado pareiga pateikti informaciją ir apie nefasuotų maisto produktų, įskaitant viešojo maitinimo įmonių tiekiamų maisto produktų (patiekalų), sudėtyje esančias alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas arba produktus. Interneto svetainėje, mobilioje aplikacijoje ar kitais nuotoliniais būdais siūlant parduodi viešojo maitinimo patiekalus būtina nurodyti patiekale konkrečius esančius alergenus, arba informacija apie alergenus pateikiama raštu internete nurodant, kad informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti atliekant užsakymą.

Taip pat siūlant nuotoliniu būdų įsigyti maisto prekes ir produktus reikia atminti, kad teiginiai apie sveikatingumą yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai jie atitinka Reglamento Nr. 1924/2006 II skyriaus bendruosius ir IV skyriaus konkrečius reikalavimus bei yra leidžiami pagal šį reglamentą ir yra įtraukti į leidžiamų teiginių sąrašus, numatytus 13 ir 14 straipsniuose.

Naudojami teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą turi būti pagrindžiami bei įrodomi visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais.

 

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI:

 

 

VMVT siūlo maisto produktus pirkti internetu tik iš patikimų savo veiklą registravusių subjektų, interneto svetainėje apie maisto produktus pateikiančių visą privalomą informaciją apie sudėtį, nurodančių savo tikslius kontaktus, įskaitant juridinio ar fizinio asmens pavadinimą bei konkretų adresą. Pasitikrinti ar maisto tvarkymo subjektas legalus galima čia: http://vmvt.lt/opendata/mtsr/index.php.

Kaip atpažinti nepatikimą maisto tvarkovą, vykdantį prekybą nuotoliniu būdu?

Maisto produktų pardavimo ir reklamos internete gairės

 

Atnaujinta:
2022-02-21
Atgal