Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos

Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos – žaliavos ir gaminiai, kurie būdami gatavi

-    yra skirti liestis su maistu arba
-    jau liečiasi su maistu ir yra skirti tam tikslui, arba
-    gali būti pagrįstai tikimasi, kad įprastomis ar numanomomis naudojimo sąlygomis gali liestis su maistu arba perduoti savo sudedamąsias medžiagas į maistą,
ir kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

Tai maisto gamybos įranga (maisto pramonės rezervuarai, talpyklos, vamzdynai, konvejerių juostos, kavos virimo, gaiviųjų gėrimų aparatai ir kt.), stalo ir virtuvės įrankiai ir indai, pakuotės (buteliai, maišeliai, dėžutės, indeliai, plėvelės ir kt.), įvairios kitos priemonės (maisto transportavimui skirta tara, pirštinės ir kt.)

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų grupės:

1. Veikliosios ir protingosios žaliavos bei gaminiai

2. Klijai

3. Keramika

4. Kamštinė medžiaga

5. Gumos

6. Stiklas

7. Jonitinė derva

8. Metalai ir jų lydiniai

9. Popierius ir kartonas

10. Plastikai (ir perdirbtas plastikas )

11. Rašalai spausdinimui

12. Regeneruota celiuliozė

13. Silikonai

14. Tekstilės gaminiai

15. Lakai ir dangos

16. Vaškai

17. Mediena

 

Bendrieji (saugos) reikalavimai

Žaliavos ir gaminiai turi būti gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kad juos naudojant įprastomis ir numanomomis sąlygomis į maisto produktus neišsiskirtų tokie sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų:

-    kelti pavojų žmonių sveikatai arba
-    nepriimtinai pakeisti maisto sudėtį, arba
-    pablogintų jo organoleptines (juslines) savybes.

Ženklinimas

Ant medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais juos tiekiant į rinką, turi būti užrašomi:

-    žodžiai „Skirti liestis su maistu“ arba konkreti nuoroda apie jų naudojimą, pvz., kavos virimo aparatas, butelis vynui, šaukštas sriubai, arba simbolis ir,

-    jei reikia, specialios instrukcijos, kurių turi būti laikomasi, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą naudojimą, ir

-    pavadinimas arba prekių ženklas, ir
-    Europos Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, perdirbėjo arba pardavėjo, atsakingo už pateikimą į rinką, adresas, ir
-    tinkami ženklinimo arba identifikavimo duomenys, kad būtų užtikrinamas konkrečios medžiagos arba gaminio atsekamumas.

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir tiekėjų notifikavimas

Tvarkyti su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas (t. y., juos gaminti, tiekti į rinką) gali tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus nustatyta tvarka pranešimus pateikę su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir (ar) tiekėjai. Ūkio subjektai, nepateikę nurodytos informacijos, neturi teisės vykdyti su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų tvarkymo veiklos.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-647 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir tiekėjų sąrašas

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir (ar) tiekėjai, prieš pradėdami teikti į rinką su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, VMVT departamentui, kurio teritorijoje planuoja vykdyti veiklą, turi pateikti pranešimą.

Pranešimo apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėją forma.

Už ūkio subjekto įtraukimą į sąrašą valstybės rinkliava neimama.

Reglamentavimas

Bendrieji reikalavimai, taikomi visiems su maistu besiliečiantiems gaminiams ir medžiagoms

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

Specialieji reikalavimai (konkrečios priemonės), taikomi žaliavų ir gaminių grupėms ir konkrečioms medžiagoms

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

2018 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/213 dėl bisfenolio A naudojimo lakuose ir dangose, skirtuose liestis su maistu, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 10/2011 nuostatos dėl tos medžiagos naudojimo su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose

2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005, dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo

2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

ES direktyvos įgyvendintos Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji saugos reikalavimai“, kurioje nurodyti specialieji reikalavimai keramikos gaminiams, regeneruotos celiuliozės plėvelei, popieriui ir kartonui, N-nitrozaminų ir N-nitrojunginių migracijai iš žindukų ir čiulptukų, pagamintų iš elastomerų ar gumos:

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“

Specialieji reikalavimai pateikti atitikties deklaraciją yra nustatyti:

- plastikinėms medžiagoms ir gaminiams,
- perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams,
- veikliosiomis ir protingosiomis žaliavoms bei gaminiams,
- keramikos gaminiams,
- regeneruotos celiuliozės plėvelei,
- lakuotiems arba dengtiems su maistu besiliečiantiems gaminiams ir medžiagoms, kuriuose yra bisfenolio A.

Pranešimai

EK pranešimas dėl draudimo tiekti į rinką plastikinius su maistu besiliečiančius gaminius, kuriuose yra bambuko ir kitų neleistinų priedų:

Pranešimas dėl bambuko naudojimo plastikiniuose gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, 2020

Rekomendacijos

Sąjungos rekomendacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

Sąjungos rekomendacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, susijusios su informacija tiekimo grandinėje

VMVT rekomendacijos „Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos“, 2019
 

Lankstinukai

EK lankstinukas „Su maistu besiliečiančios medžiagos“

Naudingos nuorodos:

Europos Komisijos svetainė (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos Sąjungos etaloninė laboratorija (EURL-FCM) (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

ES valstybių narių ir kitų šalių nacionalinės kompetentingos institucijos (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos profesinių asociacijų sąrašas (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Atnaujinta:
2022-01-31
Atgal