Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos

Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos – žaliavos ir gaminiai, kurie būdami gatavi

-    yra skirti liestis su maistu arba
-    jau liečiasi su maistu ir yra skirti tam tikslui, arba
-    gali būti pagrįstai tikimasi, kad įprastomis ar numanomomis naudojimo sąlygomis gali liestis su maistu arba perduoti savo sudedamąsias medžiagas į maistą,
ir kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

Tai maistui skirtos pakuotės (plėvelės, dėžės, maišai ir kt.), stalo ir virtuvės įrankiai bei indai, maisto gamybos įranga (maisto pramonės rezervuarai, talpyklos, vamzdynai, konvejerių juostos, kavos virimo, gaiviųjų gėrimų aparatai ir kt.), įvairios kitos priemonės (maisto transportavimui skirti konteineriai, pirštinės ir kt.).

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų grupės:

1. Veikliosios ir protingosios žaliavos bei gaminiai

2. Klijai

3. Keramika

4. Kamštinė medžiaga

5. Gumos

6. Stiklas

7. Jonitinė derva

8. Metalai ir jų lydiniai

9. Popierius ir kartonas

10. Plastikai

11. Rašalai spausdinimui

12. Regeneruota celiuliozė

13. Silikonai

14. Tekstilės gaminiai

15. Lakai ir dangos

16. Vaškai

17. Mediena

 

Bendrieji (saugos) reikalavimai
Žaliavos ir gaminiai turi būti gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kad juos naudojant įprastomis ir numanomomis sąlygomis į maisto produktus neišsiskirtų tokie sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų:

-    kelti pavojų žmonių sveikatai arba
-    nepriimtinai pakeisti maisto sudėtį, arba
-    pablogintų jo organoleptines (juslines) savybes.

Ženklinimas

Ant medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais juos tiekiant į rinką, turi būti užrašomi:
-    žodžiai „Skirti liestis su maistu“ arba konkreti nuoroda apie jų naudojimą, pavyzdžiui, kavos virimo aparatas, butelis vynui, šaukštas sriubai, arba simbolis ir,

-    jei reikia, specialios instrukcijos, kurių turi būti laikomasi, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą naudojimą, ir

-    pavadinimas arba prekių ženklas ir Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, perdirbėjo arba pardavėjo, atsakingo už pateikimą į rinką, adresas, ir
-    tinkami ženklinimo arba identifikavimo duomenys, kad būtų užtikrinamas konkrečios medžiagos arba gaminio atsekamumas.

Konkrečios priemonės (specialieji reikalavimai) nustatytos ir išsamią atitikties deklaraciją būtina pateikti:

- plastikinėms medžiagoms ir gaminiams,
- veikliosiomis ir protingosiomis medžiagoms bei gaminiams,
- perdirbto plastiko gaminiams,
- keramikos gaminiams,
- regeneruotos celiuliozės plėvelei.

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir tiekėjų sąrašas

Visi su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir tiekėjai (iš ES ir ne ES šalių), Lietuvos Respublikoje gaminantys ir (ar) tiekiantys rinkai su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, turi būti įtraukti į VMVT Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir tiekėjų sąrašą:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-647 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir tiekėjų sąrašas

Už ūkio subjekto įtraukimą į sąrašą valstybės rinkliava neimama.

Reglamentavimas

Bendrieji teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas

Specialieji teisės aktai

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 321/2011, kuriuo dėl bisfenolio A naudojimo plastikiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti ribojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011

Komisijos reglamentas (ES) 2018/213 dėl bisfenolio A naudojimo lakuose ir dangose, skirtuose liestis su maistu, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 10/2011 nuostatos dėl tos medžiagos naudojimo su maistu besiliečiančiose plastikinėse medžiagose (taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 6 d.)

ES direktyvos įgyvendintos Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji saugos reikalavimai“. Joje nurodyti specialieji reikalavimai keramikos gaminiams, regeneruotos celiuliozės plėvelei, popieriui ir kartonui, N-nitrozaminų ir N-nitrojunginių migracijai iš žindukų ir čiulptukų, pagamintų iš elastomerų ar gumos:

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“
 

Pranešimai

Pranešimas dėl bambuko naudojimo plastikiniuose gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, 2020

Rekomendacijos

Sąjungos rekomendacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

Sąjungos rekomendacijos dėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, susijusios su informacija tiekimo grandinėje

VMVT rekomendacijos
 

Lankstinukai

„Su maistu besiliečiančios medžiagos“

 

Naudingos nuorodos:

Europos Komisijos svetainė (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos Sąjungos etaloninė laboratorija (EURL-FCM) (su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos)

Europos Komisijos Su maistu besiliečiančių medžiagų duomenų bazė

Maisto pakavimo forumas

Lietuvos Pakuotojų asociacija (LPA)

Atnaujinta:
2021-02-01
Atgal