Specialiosios paskirties maisto produktų notifikavimas

Apie pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus turi būti pranešta (notifikuota) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT).

Tai nurodyta VMVT tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakyme Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Notifikuoti privaloma:

- pradinius mišinius kūdikiams, kurie yra skirti visiškai patenkinti tokių kūdikių mitybos poreikius pirmaisiais gyvenimo mėnesiais, kol juos pradedama papildomai maitinti (nuo gimimo iki 6 mėn. amžiaus).

- specialios medicininės paskirties maisto produktus, kurie yra specialiai  perdirbti  arba sukurti   dietinei  pacientų,  įskaitant  kūdikius,  mitybai,  vartojami prižiūrint medikams, kurie skirti visiškai arba iš dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią galimybę  įsisavinti,  virškinti,  absorbuoti,  metabolizuoti  arba  šalinti įprastus maisto produktus arba tam tikras juose esančias maistines medžiagas arba jų apykaitos produktus, arba kuriems medikai kelia kitokių  mitybos  reikalavimų,  kurių  neįmanoma  patenkinti  tik keičiant įprastą racioną.

 

Nuo 2020 m. vasario 22 d. privaloma notifikuoti tolesnio maitinimo kūdikių mišinius, pagamintus iš baltymų hidrolizatų arba tolesnio maitinimo kūdikių mišinius, kuriuose yra Reglamento (ES) Nr. 2016/127 II priede nenurodytų medžiagų.

 

Nereikia notifikuoti specialios paskirties maisto produktų:

perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams;

maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms;

kitų įprasto vartojimo produktų, kurie pagal reglamentą 609/2013 nėra priskirti specialios paskirties maisto produktams:

- pieno gėrimų ir panašių produktų, kurie reklamuojami kaip itin tinkami mažiems vaikams, vaikams, kūdikiams;

- maisto produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, ypač sportininkams;

- maisto produktų, skirtų nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų kenčiantiems žmonėms (sergantiems diabetu);

- maisto produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, ypač sportininkams;

- maisto produktams turintiems mažai natrio, įskaitant ir mažai natrio turinčią ar natrio neturinčią druską;

- maisto produktams be glitimo.


Ką reikia žinoti, jei ketinama notifikuoti specialios paskirties maisto produktus, įvežamus iš Europos Sąjungos?

Maisto tvarkymo subjektai pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje ar Turkijoje, pagamintus specialios paskirties maisto produktus, turi per atstumą (paštu), elektroninėmis priemonėmis (IMVIS), per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildę pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus formą (Aprašo priedas), pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

- specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

- maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą (jeigu jis yra), adresą);

- maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso (jeigu jis yra) numerius, elektroninio pašto adresą (-us), adresą korespondencijai).
 

Ką reikia žinoti, jei ketinama notifikuoti specialios paskirties maisto produktus, įvežamus iš trečiųjų valstybių (importuojamus)?

Maisto tvarkymo subjektai apie importuojamus specialios paskirties maisto produktus turi el. paštais: info@vmvt.lt arba spproduktai@vmvt.lt, elektroninėmis priemonėmis (IMVIS), per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildę pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus formą (Aprašo priedas), pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

- specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

- maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą (jeigu jis yra), adresą);

- maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso (jeigu jis yra) numerius, elektroninio pašto adresą (-us), adresą korespondencijai);

- specialios paskirties maisto produkto laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produkto sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki jo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

- specialios paskirties maisto produkto gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos specialios paskirties maisto produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas skirtas žmonėms ir tenkina jų, kuriems jie skirti, mitybos poreikius, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, bei atitinka ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus. Kai specialios paskirties maisto produkto saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys;

- šalies, iš kurios specialios paskirties maisto produktas importuojamas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas pagamintas toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo specialios paskirties maisto tvarkymo subjekto (specialios paskirties maisto produkto gamintojo);

Jei apie įvežamus ir (ar) importuojamus specialios paskirties maisto produktus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos ES valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 6 straipsnį (žiūrėti esamą konsoliduotą teisės akto redakciją).

 

Ar už specialios paskirties maisto produktų notifikavimą imama valstybės rinkliava?

Maisto tvarkymo subjektas, Aprašo 8–9 punktuose numatytais atvejais, pateikdamas pranešimą apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamą specialios paskirties maisto produktą, turi savo vardu už kiekvieną pranešime nurodytą produktą sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją), nustatyta tvarka:

“4.4392. Už notifikavimą specialios paskirties maisto produktų, tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai:

4.4392.1. iš ES valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės – 52 Eur;

4.4392.2. iš ne ES valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę – 82 Eur.”

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742. Informaciją kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą galite rasti: http://www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m .

Specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinančiame dokumente (apmokėjimo banke išraše) užpildant mokėjimo paskirtį nurodoma „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo specialios paskirties maisto produkto pavadinimas.

Nesumokėjus valstybės rinkliavos, pateikti dokumentai nebus nagrinėjami.
 

 

Kur ir kaip pristatyti dokumentus, skirtus specialios paskirties maisto produktų notifikavimui?

Prašymą / pranešimą ir kitus dokumentus reikia pristatyti adresu Siesikų g. 19, LT-07170, Vilnius arba atsiųsti el. paštu info@vmvt.lt.

Etiketės pavyzdį MS Word formatu reikia atsiųsti el. paštu spproduktai@vmvt.lt.

Visi dokumentai turi būti pateikti valstybine lietuvių kalba.

Maisto tvarkymo subjektai, kuriems notifikavimo metu, vertinant specialios paskirties maisto produktus, pateiktos pastabos, turi patikslinti produktų ženklinimo etiketes ir pateikti reikalingus dokumentus per 30 dienų arba kitu atveju turi patvirtinti, kad produktas nebus tiekiamas rinkai.

 

Ką daryti, kai maisto tvarkymo subjektas pats pastebi, kad prekiauja nenotifikuotu specialios paskirties maisto produktu?

Maisto tvarkymo subjektas pastebėjęs, kad prekiauja nenotifikuotu specialios paskirties maisto produktu, nedelsiant informuoja teritorinį VMVT departamentą ir kreipiasi į VMVT Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Ar privaloma pranešti, jei nusprendžiama netiekti notifikuotų produktų?

Nusprendus Lietuvos rinkai netiekti specialios paskirties maisto produkto, įtraukto į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą, būtina raštu informuoti VMVT per 10 darbo dienų. 

 

Ar galima nenotifikuotą specialios paskirties maisto produktą ar specialios paskirties maisto produktą, kuris buvo išbrauktas iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo eksportuoti į trečiąją šalį?

Vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 12 straipsniu, 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 ir Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ nuostatomis, nenotifikuotas specialios paskirties maisto produktas ar produktas, kuris išbrauktas iš Notifikuotų specialios paskirties maisto produktų sąrašo,  negali būti eksportuojamas į trečiąsias šalis, nes toks produktas negali būti tiekiamas Lietuvos Respublikos (ES) rinkai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais dėl tokio produkto netinkamumo ir (ar) nesaugaus vartojimo žmonėms pagal atitinkamai maisto kategorijai keliamus sudėties, saugos, kokybės reikalavimus ir (ar) nurodytą vartojimą, išskyrus atvejus, kai ta šalis į kurią eksportuojama yra informuota apie neatitiktį ir sutinka tokį produktą priimti.

Esant tokiai situacijai, kai produktas išbraukiamas iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo, teritorinis VMVT departamentas, vadovaujantis Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 24.4  papunkčiu, tokiam produktui išduotą Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimą (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimą)  naikina.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10

Atnaujinta:
2021-09-10
Atgal