Teisės aktai

Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-13 (Žin., 2009, Nr. 7-252)

Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-438 redakcija) (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2010, Nr. 55-2722)

Greitai užšaldytų vaisių ir daržovių, vaisių sulčių, džemų ir panašių produktų kokybės tyrimo metodai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 355 (Žin., 2000, Nr. 109-3497)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-817 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 138-6695)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-816 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 138-6994)

Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 (Žin., 2004, Nr. 7-154)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) 

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 L 139, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16—33)

2014 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 505/2014 kuriuo dėl karamelės dažiklių (E 150 a-d) naudojimo aluje ir salyklo gėrimuose iš dalies keičiamas Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

Atnaujinta:
2015-09-19
Atgal