Naujas maistas

Jeigu maisto produktas priskiriamas naujam maistui, jis turi atitikti Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus.

Kas yra naujas maistas?

Naujas maisto produktas – bet kuris maisto produktas, kuris Europos Sąjungoje nebuvo plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., ir kuris priskiriamas bent vienai iš šių kategorijų:

i) maisto produktai, kurių molekulinė struktūra nauja arba sąmoningai pakeista, jei iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje ta struktūra nebuvo naudota kaip maisto produktas arba kaip maisto produkto sudėtinė dalis;

ii) maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš mikroorganizmų, grybų ar dumblių;

iii) maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš mineralinės kilmės medžiagų;

iv) maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš augalų ar jų dalių, išskyrus atvejus, kai maisto produktas ilgai saugiai naudotas Sąjungoje ir sudarytas, išskirtas arba pagamintas iš augalo arba tos pačios rūšies veislės, gautų:

— tradiciniais dauginimo būdais, kurie iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje buvo naudojami maisto produktams gaminti, arba

— netradiciniais dauginimo būdais, kurie iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje nebuvo naudojami maisto produktams gaminti, kai tuos būdus naudojant iš esmės nesikeičia maisto produkto sudėtis ar struktūra, turinti įtakos jo maistinei vertei, metabolizmui ar nepageidaujamų medžiagų koncentracijai;

v) maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš gyvūnų ar jų dalių, išskyrus gyvūnus, išaugintus tradiciniais auginimo būdais, naudotais maisto produktams gaminti Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d., ir jei iš tų gyvūnų pagaminti maisto produktai ilgai saugiai naudoti Sąjungoje;

vi) maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš ląstelių kultūros arba audinių kultūros, gautos iš gyvūnų, augalų, mikroorganizmų, grybų ar dumblių;

vii) maisto produktai, gauti naudojant iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje maisto gamybai nenaudotą gamybos procesą, sukeliantį esminius maisto produktų sudėties ar struktūros pokyčius, turinčius įtakos jų maistinei vertei, metabolizmui ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui;

viii) maisto produktai, sudaryti iš dirbtinai sukurtų nanomedžiagų;

ix) vitaminai, mineralinės ir kitos medžiagos, naudojamos pagal Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 609/2013, jeigu:

— taikytas iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje nenaudotas maisto produktų gamybos procesas, kaip nurodyta šios sąvokos vii papunktyje, arba
— jie sudaryti ar juose yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų;

x) maisto produktai, kurie Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d. buvo naudoti tik kaip maisto papildų sudėtinė dalis, jeigu jie skirti naudoti ne kaip maisto papildų, o kitų maisto produktų sudėtinė dalis.

Naujo maisto sąrašas

Rinkai galima pateikti arba naudoti maisto produktuose ar ant jų tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus pagal tame sąraše nustatytas naudojimo sąlygas ir ženklinimo reikalavimus. Šis sąrašas pateikiamas Reglamente (ES) 2017/2470. Sąrašas nuolatos atnaujinamas, todėl būtina vadovautis naujausia redakcija.

Jei maistas ar jo sudedamoji dalis buvo naudojama ir yra leidžiama naudoti tik maisto papilduose, naudojant kitais tikslais (pvz., maisto produktų papildymui) būtina autorizuoti.

Naujo maisto katalogas

Sprendžiant ar maisto produktas priskirtinas naujam maisto produktui galima pasitikslinti Naujo maisto kataloge, skelbiamame Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en. Jame skelbiama valstybių narių pateikta informacija apie gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktus ir kitas medžiagos, vertinant juos Reglamento (ES) 2015/2283 taikymo kontekste.

Svarbu žinoti, kad katalogas nuolatos atnaujinamas.

Paieška Naujo maisto kataloge. Paieškos laukelyje surenkame ieškomo produkto pavadinimą. Augalų ir gyvūnų pavadinimai dažniausiai nurodomi lotynų kalba. Į katalogą įtraukti maisto produktai žymimi tokiais simboliais:

Produktas buvo rinkoje kaip maistas ar maisto sudedamoji dalis ir buvo plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., todėl nelaikomas nauju maisto produktu. Produktui gali būti taikomi apribojimai pagal nacionalinius teisės aktus.

Pagal valstybių narių kompetentingų institucijų turimą informaciją produktas iki 1997 m. gegužės 15 d. buvo naudojamas tik kaip maisto papildas ar jo sudedamoji dalis.
Tokių produktų vartojimas naudojimas kitiems tikslams (ne maisto papildams) turi būti įteisintas Reglamento (ES) 2015/2283 nustatyta tvarka.

Pagal valstybių narių kompetentingų institucijų turimą informaciją produktas nebuvo vartotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Produkto teikimas rinkai turi būti įteisintas Reglamento (ES) 2015/2283 nustatyta tvarka.
Reikia daugiau informacijos ar produktas turi būti įteisintas Reglamento (ES) 2015/2283 nustatyta tvarka.

 

Kaip žinoti ar produktas laikomas nauju maistu?

Maisto tvarkymo subjektas atsakingas už naujo maisto produkto statuso nustatymą.

Jei maisto tvarkymo subjektai nėra tikri, ar maisto produktas priskiriamas naujam maistui, jie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl Konsultacijos prašymo dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų maisto produktų naujo maisto produkto statuso nustatymo teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka konsultuojasi su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.

Naujo maisto įteisinimas

Naujas maistas įteisinamas Europos Sąjungoje centralizuotai. Autorizavimo procedūrai vadovauja Europos Komisija naudodama elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Dėl pateiktų paraiškų Europos Komisija konsultuojasi su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), kuri atlieka saugos vertinimą.

Kas nelaikoma naujais maisto produktais

Reglamento (ES) 2015/2283 reikalavimai netaikomi, tai yra naujais maisto produktais nelaikomi, technologinės paskirties arba genetiškai modifikuoti maisto produktai, kuriems taikomi kiti Europos Sąjungos teisės aktai:

•   genetiškai modifikuoti maisto produktai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003;

•   maisto produktai, jeigu jie naudojami kaip:

       - maisto fermentai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008;
       - maisto priedai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008;
       - maisto kvapiosios medžiagos, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008;
       - ekstrahavimo tirpikliai, kurie naudojami arba skirti naudoti gaminant maisto produktus arba maisto produktų sudedamąsias dalis ir kuriems taikoma Lietuvos higienos norma HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-408 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“ patvirtinimo“.

 

 

 

Atnaujinta:
2022-01-03
Atgal