Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas

Maisto tvarkymo subjektas, norintis Lietuvoje požeminį vandenį pripažinti natūraliu mineraliniu vandeniu ir gauti Pažymėjimą, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) turi pateikti:

   - prašymą;

   - požeminio vandens geologinių, hidrogeologinių ir gavybos sąlygų, vandens fizikinių, cheminių, fizikocheminių savybių ir mikrobinės sudėties įvertinimo ataskaitą.

Jeigu požeminis vanduo gaunamas iš trečiosios valstybės žemės gelmių, VMVT papildomai reikia pateikti:

   - vandens gavybos valstybės paskirtos (notifikuotos) atsakingos institucijos (-ų) išduotą (-us) patvirtinimą (-us), kad gaunamas požeminis vanduo, šio vandens naudojimas bei patikrinimų vykdymas atitinka Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758, 1 priedo 1–5 punktų ir 2 priedo 2 punkto reikalavimus;

   - natūralaus mineralinio vandens etiketės projektą lietuvių kalba.

 

VMVT, gavusi maisto tvarkymo subjekto prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, per 5 darbo dienas turi įvertinti, ar pateikti visi, iki galo ir teisingai užpildyti dokumentai, o pateiktos dokumentų kopijos nekelia abejonių dėl jų tikrumo. Jei VMVT nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė ne visus, ne iki galo ar neteisingai užpildytus dokumentus, pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, nustato ne mažesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti ir per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti maisto tvarkymo subjektą prašyme nurodytu būdu.

VMVT visus reikalingus ir tinkamai įformintus dokumentus perduoda Komisijai. Komisija išnagrinėja pateiktus dokumentus, parengia išvadą dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje (toliau – išvada dėl pripažinimo) ir pateikia ją VMVT. 

VMVT, remdamasi Komisijos išvada dėl pripažinimo, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo, priima sprendimą išduoti Pažymėjimą arba jo neišduoti. Apie priimtą sprendimą VMVT turi informuoti maisto tvarkymo subjektą prašyme nurodytu būdu.

 

Pažymėjimas patikslinamas išduodant naują Pažymėjimą, jeigu pasikeičia Pažymėjime nurodytas maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas, įmonės kodas (suteiktas naujas kodas) ar kiti duomenys apie maisto tvarkymo subjektą, taip pat ištaisant rašybos netikslumus.

Maisto tvarkymo subjektas, norintis patikslinti Pažymėjimą, pateikia VMVT motyvuotą prašymą, nurodydamas pasikeitusius ar netikslius duomenis, jei reikia, ir tai patvirtinančius dokumentus bei mokėjimo pavedimą su banko žyma arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Nustatyto dydžio valstybės rinkliava nemokama, jei rašybos netikslumas buvo padarytas dėl VMVT kaltės.

 

Už Pažymėjimo išdavimą ir patikslinimą imama valstybės rinkliava 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis:  išdavimas - 142 Eur;
                          dublikato išdavimas - 10 Eur;
                          patikslinimas - 19 Eur. 

Teisės aktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-817 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-816 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta:
2015-11-24
Atgal