Kitos medžiagos, neturinčios savybių gerinti maistą - ekstrahentai (tirpikliai)

Ekstrahentas – tirpiklis, kuris naudojamas ekstrahavimo procese apdorojant žaliavas, maisto produktus ar tų produktų komponentus ar ingredientus, o vėliau pašalinamas, ir kurio technologiškai neišvengiamų likučių ar jo darinių gali likti maisto produkte ar maisto ingrediente.

Tirpiklis – bet kokia maisto produktui ar bet kokiam jo komponentui, įskaitant ir bet kokius teršalus, esančius tame maisto produkte ar ant jo, tirpinti naudojama medžiaga.

Ekstrahentai turi atitikti šiuos grynumo kriterijus:

   - juose neturi būti toksiškai pavojingo bet kurio elemento ar medžiagos kiekio;

   - juose neturi būti daugiau kaip 1 mg/kg arseno arba daugiau kaip 1 mg/kg švino.

Lietuvos higienos norma HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“

Atnaujinta:
2021-09-07
Atgal