Maisto papildų notifikavimas

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 3 d. įsigaliojo nauji Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reikalavimai, kuriuose numatyta, kad Maisto tvarkymo subjektas, Aprašo 7-9 punktuose numatytais atvejais, pateikdamas pranešimą apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamą maisto papildą, turi savo vardu už kiekvieną pranešime nurodytą produktą sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Numatyti šie rinkliavų dydžiai:
-    iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos – 98 Eur;
-    iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją – 156 Eur.

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742. Informaciją kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą galite rasti: https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Pateikiant pranešimą apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus, prašome pateikti maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas.
Rinkliava mokama už kiekvieną notifikavimui pateikiamą maisto papildą. Nesumokėjus valstybės rinkliavos, pateikti dokumentai nebus nagrinėjami.


Nuo 2016 m. balandžio 15 d. apie visus Lietuvos rinkai tiekiamus maisto papildus reikia pranešti (notifikuoti) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT).


Maisto papildų, įvežamų iš Europos Sąjungos, notifikavimas

Maisto tvarkymo subjektai apie Lietuvoje gaminamus, taip pat pirmą kartą į mūsų šalį iš Europos Sąjungos valstybių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos įvežtus maisto papildus turi pranešti VMVT paštu, elektroninėmis priemonėmis arba kreipdamiesi tiesiogiai.

Būtina užpildyti pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą ir pateikti šiuos dokumentus:

   - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

   - maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą, adresą);

   - maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą);

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas;

   - jeigu apie įvežamus ir (ar) importuojamus maisto papildus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad šis subjektas yra registruotas ar patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį.


Maisto papildų, įvežamų iš trečiųjų valstybių, notifikavimas

Maisto tvarkymo subjektai apie importuojamus maisto papildus iš trečiųjų valstybių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją turi pranešti VMVT paštu, elektroninėmis priemonėmis arba kreipdamiesi tiesiogiai.

Būtina užpildyti pranešimo apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formą ir pateikti šiuos dokumentus:

   - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

   - maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą, adresą);

   - maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą);

  - maisto papildo, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašas), kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo maisto papildo pavadinimas;

   - maisto papildo laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas šio tyrimo metodas ir patvirtinama, kad papildo sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų kiekis atitinka ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki to produkto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

   - maisto papildų gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų maisto papildo ženklinimo etiketėje, kiekiai, taip pat patvirtinama, kad maisto papildas skirtas žmonėms ir atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus (kai maisto papildo saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys);

   - šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad papildai pagaminti toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo ūkio subjekto;

   - jeigu maisto papildo sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 258/97, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ši sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas.


Kaip, kur ir kada pristatyti dokumentus?

Prašymą / pranešimą ir kitus dokumentus reikia pristatyti adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius arba atsiųsti el. paštu maistopapildai@vmvt.lt Etiketės pavyzdį MS Word formatu reikia atsiųsti tuo pačiu el. paštu maistopapildai@vmvt.lt.

Maisto tvarkymo subjektai, kuriems maisto papildų notifikavimo metu pateiktos pastabos, turi patikslinti produktų ženklinimo etiketes ir pateikti reikalingus dokumentus per 14 kalendorinių dienų.

Visi dokumentai turi būti pateikti valstybine lietuvių kalba.


Maisto papildai, įtraukti į Maisto papildų sąrašus nuo 2010-03-01 iki 2013-12-31 ir nuo 2014-01-01 gali būti tiekiami rinkai. Nusprendus Lietuvos rinkai netiekti papildų, įtrauktų į Maisto papildų sąrašus, būtina raštu informuoti VMVT. 

Iki 2016 m. balandžio 15 d. NMVRVI pateikti ir VMVT perduoti pranešimai dėl maisto papildų notifikavimo bus nagrinėjami, remiantis iki 2016 m. balandžio 15 d. galiojusiu įsakymu.


Ar privaloma pranešti VMVT nusprendus netiekti maisto papildų rinkai, apie pasikeitusius maisto tvarkymo subjektų duomenis, ženklinimo etikečių pokyčius?

Privaloma apie bet kokius pasikeitimus (ženklinimo, maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis bei kontaktinius duomenis) bei nusprendus netiekti maisto papildų rinkai per 10 darbo dienų pateikti informaciją VMVT.


Notifikuotų maisto papildų sąrašas

Teisės aktai

Gairės dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo taikymo

 

 

Atnaujinta:
2021-08-25
Atgal