Ženklinimas

A pocket guide to the EU's new fish and aquaculture consumer labels

Ženklinant žuvininkystės produktus būtina nurodyti:

- produkto pavadinimą;

- sudedamųjų dalių sąrašą;

- visas alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

- grynąjį kiekį (jeigu produktai pakuoti);

- minimalų tinkamumo vartoti terminą (tinka vartoti iki...(datą)...);

- specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;

- maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą;

- kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais;

- vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;

- maistingumo deklaraciją.

Nefasuotų  produktų  kainų etiketėje  būtina  nurodyti:

- produkto  pavadinimą;

- tinkamumo vartoti terminą;

- gamintojo pavadinimą;

- kita informacija gali būti pateikiama kitaip.

*Kartu su  žuvų produkto  pavadinimu  turi  būti  nurodytas  komercinis  žuvies, moliusko, vėžiagyvio  rūšies pavadinimas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.  įsakymu  Nr.  9 (318  patvirtintą  Komercinių  žuvų  rūšių  pavadinimų  sąrašą, pateikiama informacija apie jo apdorojimo (pvz., žuvis šviežia, sušaldyta (užšaldyta), rūkyta ir kt.), išdarinėjimo būdą (pvz., žuvis skrosta, pašalinta galva, supjaustyta gabalais, paruošta filė ir kt.).

*Jeigu žuvų produktų sudėtyje yra saldiklių, šalia produkto pavadinimo turi būti užrašas  „Su  saldikliu (saldikliais)“.  Jeigu  pridėta  cukraus  (cukrų)  ir  saldiklio  (saldiklių),  tai  turi  būti parašyta  „Su  cukrumi  (cukraus)  ir  saldikliu  (saldikliais)“.

*Žuvų  produktus,  kurių sudėtyje yra aspartamo, būtina ženklinti papildomu užrašu „Turi fenilalanino šaltinį“.

*Jeigu žuvų produktams pakuoti naudotos įpakavimo dujos, įteisintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L354, p. 16), ir taip pailgintas jų tinkamumo vartoti terminas, turi būti papildomas užrašas „Supakuota naudojant apsaugines dujas“.

*Jeigu žuvų produktų sudėtyje yra maisto dažiklių, nurodytų aukščiau minėto reglamento (EB) Nr. 1333/2008 V priede (E 110; E 104; E 122; E 129; E 102; E 124), prie dažiklio pavadinimo arba E numerio turi būti užrašas „gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“.

*Be šios  informacijos turi būti nurodyta: žuvininkystės  produktų gamybos būdas (sužvejota žuvis ar  užauginta) ir žvejybos rajonas, t.y. kur sugauti žuvininkystės produktai. Pavyzdžiui, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai buvo sužvejoti jūrose – nurodoma frazė „Sužvejota“ ir žvejybos rajono – jūros, vandenyno pavadinimas. Jeigu sužvejoti gėluose vandenyse – nurodoma frazė „Sužvejota gėluose vandenyse“ ir vandens telkinio (upės, ežero ir pan.) pavadinimas bei šalis, kurioje žuvis sužvejota. Jeigu dirbtinai užauginti gėlame arba jūros vandenyje – nurodoma frazė „Užauginta“ ir kilmės šalies pavadinimas.

*Kai parduodamos jūroje  žvejojamos  rūšys,  nebūtina nurodyti gamybos būdo (žodžio „sužvejota“), jeigu iš komercinio pavadinimo ir žvejybos rajono yra akivaizdu,  jog  tos  rūšys  —  tai  jūroje  sužvejotos  rūšys  ir  nekyla  jokių  abejonių,  kad  jos  gali  būti užaugintos.

Šie  reikalavimai turi  būti  taikomi ženklinant  Kombinuotosios  nomenklatūros,  kuri patvirtinta  2010  m.  spalio  5  d.  Komisijos  reglamentu  (ES)  Nr.  861/2010  iš  dalies  keičiančio  Tarybos reglamento  (EEB)  Nr.  2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo (OL 2010 L 284, p. 1) 3 skirsnyje nurodytus gyvus, šviežius, užšaldytus, vytintus, sūdytus, rūkytus žuvininkystės produktus (0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 pozicijos).

Nuo 2014 m. gruodžio 13 d., įsigaliojus reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo <...>, 35 str. 1 dalies c punktui, be kitos privalomos informacijos, vartotojams turi būti nurodyta ir žvejybai naudoto įrankio kategorija, kaip nustatyta šio Reglamento III priedo pirmoje skiltyje, pvz., velkamieji tinklai, kabliukai ir ūdos ar kt. (akvakultūros produktams įrankių nurodyti nereikia).

Atšildytų  žuvų  ir  akvakultūros  produktų etiketėje būtina nurodyti „atšildyta“. Trumpiniai, pavyzdžiui, „atš.“, negali būti naudojami. Šis reikalavimas taikomas tik į rinką tiekiamiems užšaldytiems žuvų produktams, kai jie  yra  atšildomi,  pavyzdžiui, gamybos  įmonėje.

Žodis „atšildyta“ etiketėje nebūtinas, ženklinant žuvininkystės produktus tam tikrą laiką šaldytus sveikatos saugos tikslu, dėl parazitų,  arba atšildytus prieš pradedant rūkymo, sūdymo,  virimo,  marinavimo  ar  džiovinimo  procesus  arba  jų  kombinacijas  ir  klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 1604 ir 1605 pozicijose.

Užšaldytų glazūruotų žuvų produktų grynoji masė (g, kg) ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta, glazūruotų produktų grynasis svoris be glazūros.

Maisto  tvarkymo subjektai  tiekdami  žmonėms  vartoti  skirtus  užšaldytus  žuvų produktus  privalo užtikrinti,  kad  papildomai  būtų  nurodyta  jų  pagaminimo  data  (sužvejojimo  ar  surinkimo data) ir užšaldymo data, jei ji skiriasi nuo pagaminimo datos.

Švieži,  paruošti  ir  perdirbti  žuvininkystės  produktai,  gauti  iš Gempylidae (gyvatinių  skumbrių)  šeimai priklausančių  žuvųypač  Ruvettus  pretiosus  (taukinės  skumbrės)  ir Lepidocybium flavobrunneum (geltondryžės  riebžuvės),  rinkai  gali  būti  tiekiami  tik  suvynioti  ir  (arba) supakuoti. Be to,  turi  būti  nurodyta  informacija  apie  paruošimo  ir  (arba) gaminimo  būdus  bei  apie  pavojų,  susijusį  su  šiose žuvyse esančiomis  medžiagomis,  kurios  neigiamai  veikia virškinimo traktą.

Daugiau apie maisto produktų ženklinimo reikalavimus

Atnaujinta:
2019-08-20
Atgal