Ženklinimas

Seafood markets

Ženklinant žuvininkystės produktus būtina nurodyti:

- produkto pavadinimą;

- sudedamųjų dalių sąrašą;

- visas alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

- grynąjį kiekį (jeigu produktai pakuoti);

- minimalų tinkamumo vartoti terminą (tinka vartoti iki...(datą)...);

- specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;

- maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą;

- kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais;

- vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;

- maistingumo deklaraciją.

Nefasuotų produktų kainų etiketėje būtina nurodyti:

- produkto pavadinimą;

- tinkamumo vartoti terminą;

- gamintojo pavadinimą;

- kita informacija gali būti pateikiama kitaip.

* Kartu su žuvų produkto pavadinimu turi būti nurodytas komercinis ir mokslinis žuvies, moliusko, vėžiagyvio rūšies pavadinimas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d.  įsakymą Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ ir pateikiama informacija apie jo apdorojimo (pvz., žuvis šviežia, sušaldyta (užšaldyta), atšaldyta, rūkyta, sūdyta, vytinta, atšildyta/atitirpinta ir kt.), išdarinėjimo būdą (pvz., žuvis skrosta, pašalinta galva, supjaustyta gabalais, paruošta filė ir kt.).

* Jeigu žuvų produktų sudėtyje yra saldiklių, šalia produkto pavadinimo turi būti užrašas „Su saldikliu (saldikliais)“. Jeigu pridėta cukraus (cukrų) ir saldiklio  (saldiklių),  tai  turi  būti parašyta „Su cukrumi  (cukraus) ir saldikliu (saldikliais)“.

* Žuvų produktus, kurių sudėtyje yra aspartamo, būtina ženklinti papildomu užrašu „Turi fenilalanino šaltinį“.

* Jeigu žuvų produktams pakuoti naudotos įpakavimo dujos, įteisintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L354, p. 16), ir taip pailgintas jų tinkamumo vartoti terminas, turi būti papildomas užrašas „Supakuota naudojant apsaugines dujas“.

* Jeigu žuvų produktų sudėtyje yra maisto dažiklių, nurodytų aukščiau minėto reglamento (EB) Nr. 1333/2008 V priede (E 110; E 104; E 122; E 129; E 102; E 124), prie dažiklio pavadinimo arba E numerio turi būti užrašas „gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“.

* Be šios informacijos turi būti nurodyta: žuvininkystės produktų gamybos būdas (sužvejota žuvis ar užauginta) ir žvejybos rajonas, t.y. kur sugauti žuvininkystės produktai. Pavyzdžiui, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai buvo sužvejoti jūrose – nurodoma frazė „Sužvejota“ ir žvejybos rajono – jūros, vandenyno pavadinimas. Šiaurės rytų Atlante (27 FAO žvejybos rajonas) ir Viduržemio bei Juodojoje jūrose (37 FAO žvejybos rajonas) sužvejotų žuvų atveju pateikiamas parajonių ar kvadratų pavadinimas raštu. Jeigu sužvejoti gėluose vandenyse – nurodoma frazė „Sužvejota gėluose vandenyse“ ir vandens telkinio (upės, ežero ir pan.) pavadinimas bei šalis, kurioje žuvis sužvejota. Jeigu dirbtinai užauginti gėlame arba jūros vandenyje – nurodoma frazė „Užauginta“ ir kilmės šalies pavadinimas.

* Kai parduodamos jūroje  žvejojamos  rūšys,  nebūtina nurodyti gamybos būdo (žodžio „sužvejota“), jeigu iš komercinio pavadinimo ir žvejybos rajono yra akivaizdu,  jog  tos  rūšys  —  tai  jūroje  sužvejotos  rūšys  ir  nekyla  jokių  abejonių,  kad  jos  gali  būti užaugintos.

Šie reikalavimai turi būti taikomi ženklinant Kombinuotosios nomenklatūros, kuri patvirtinta 2010 m.  spalio  5  d. Komisijos  reglamentu (ES)  Nr.  861/2010 iš  dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB)  Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo (OL 2010 L 284, p. 1) 3 skirsnyje nurodytus gyvus, šviežius, užšaldytus, vytintus, sūdytus, rūkytus žuvininkystės produktus (0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 pozicijos).

Nuo 2014 m. gruodžio 13 d., įsigaliojus reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo <...>, 35 str. 1 dalies c punktui, be kitos privalomos informacijos, vartotojams turi būti nurodyta ir žvejybai naudoto įrankio kategorija, kaip nustatyta šio Reglamento III priedo pirmoje skiltyje, pvz., velkamieji tinklai, kabliukai ir ūdos ar kt. (akvakultūros produktams įrankių nurodyti nereikia).

Atšildytų  žuvų  ir  akvakultūros  produktų etiketėje būtina nurodyti „atšildyta“. Trumpiniai, pavyzdžiui, „atš.“, negali būti naudojami. Šis reikalavimas taikomas tik į rinką tiekiamiems užšaldytiems žuvų produktams, kai jie  yra  atšildomi,  pavyzdžiui, gamybos  įmonėje.

Žodis „atšildyta“ etiketėje nebūtinas, ženklinant žuvininkystės produktus tam tikrą laiką šaldytus sveikatos saugos tikslu, dėl parazitų,  arba atšildytus prieš pradedant rūkymo, sūdymo,  virimo,  marinavimo  ar  džiovinimo  procesus  arba  jų  kombinacijas  ir  klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 1604 ir 1605 pozicijose.

Užšaldytų glazūruotų žuvų produktų grynoji masė (g, kg) ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta, glazūruotų produktų grynasis svoris be glazūros.

Maisto tvarkymo subjektai tiekdami žmonėms vartoti skirtus užšaldytus  žuvų produktus  privalo užtikrinti,  kad  papildomai  būtų  nurodyta  jų  pagaminimo  data  (sužvejojimo  ar  surinkimo data) ir užšaldymo data, jei ji skiriasi nuo pagaminimo datos.

Švieži, paruošti ir perdirbti  žuvininkystės  produktai,  gauti  iš Gempylidae (gyvatinių skumbrių) šeimai priklausančių žuvųypač Ruvettus pretiosus (taukinės skumbrės) ir Lepidocybium flavobrunneum (geltondryžės riebžuvės),  rinkai gali  būti tiekiami tik suvynioti ir (arba) supakuoti. Be to, turi būti nurodyta informacija apie paruošimo ir (arba) gaminimo  būdus  bei  apie  pavojų, susijusį su šiose žuvyse esančiomis  medžiagomis, kurios neigiamai veikia virškinimo traktą.

Daugiau apie maisto produktų ženklinimo reikalavimus

Atnaujinta:
2022-05-17
Atgal