Teisės aktai

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91. (OL 2007 L 189, p.1)


2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1) su pakeitimais


2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25) su pakeitimais


LR žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl Ekologinių žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“


LR žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”


LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-309 „Dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo”


LR žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 3D-352 „Dėl importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo


LR žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-854 "Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-309 "Dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Įsigalios 2021-05-01)

Atnaujinta:
2021-03-17
Atgal