Taršos stebėsena

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), remdamasi praėjusių metų valstybinių mėginių tyrimų analizės duomenimis, Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, Europos maisto saugos agentūros (EFSA) pateiktomis pesticidų likučių ataskaitomis, RASFF sistemos pranešimų ir vartotojų skundų analizės duomenimis, kiekvienais metais rengia augalinio maisto produktų taršos stebėsenos planą. Šiame plane yra numatyta vykdyti tokių teršalų, kaip pesticidų, mikotoksinų, akrilamido, sunkiųjų metalų, dioksinų ir PCB, policiklinių aromatinių angliavandenilių ir kitų teršalų, likučių stebėseną augalinio maisto produktuose tokiuose, kaip šviežiuose vaisiuose ir daržovėse bei iš jų pagamintuose produktuose, grūduose ir jų produktuose.

Tyrimai dėl cheminės taršos atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 278 0470, el. paštas info@nmvrvi.lt).

Augalinio maisto produktų taršą reglamentuojantys teisės aktai:

Pesticidų likučių didžiausi leistini kiekiai (DLK) – 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB.

Mikotoksinų, sunkiųjų metalų, dioksinų ir PCB, policiklinių aromatinių angliavandenilių, eruko rūgšties, perchlorato DLK 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas.

Akrilamido atskaitos lygiai 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2158, kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai.


Naudingos nuorodos:

ES pesticidų likučių duomenų bazė: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Informacija apie teršalus Europos Komisijos puslapyje https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants_en


Ataskaitos:

2021 m.

2020 m.

2017–2019 m.

2015–2017 m.

2015–2013 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

 

Atnaujinta:
2022-02-17
Atgal