Taršos stebėsena

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal teisės aktų reikalavimus vykdo augalinio maisto produktų taršos stebėseną, pesticidų, mikotoksinų, akrilamido, sunkiųjų metalų, furano ir kitų teršalų liekanų, esančių augalinio maisto produktuose, valstybinę kontrolę.

Augalinio maisto produktų taršos stebėsenos programos tikslas – stebėti, vertinti ir valdyti pesticidų, mikotoksinų, akrilamido, sunkiųjų metalų, furano ir kitų teršalų liekanas augalinio maisto produktuose.

Programoje numatyta įvertinti, ar Lietuvos Respublikoje išaugintoje, į Lietuvą iš ES ar trečiųjų šalių įvežtoje augalinėje produkcijoje teršalų liekanos stebimos, vadovaujantis 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų, 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/595 Dėl 2016, 2017 ir 2018 metų suderintos daugiametės Sąjungos daugiametės programos skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų likučių koncentracija augaliniuos ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir įvertinti pesticidų likučių poveikį vartotojams, 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK) ir kitais teisės aktais.


Pesticidų DLK augalinio maisto produktuose nurodytos http://www.crl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN

Tyrimai dėl cheminės taršos atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 278 0470, el. paštas info@nmvrvi.lt. Vykdomi importuojamų ir eksportuojamų maisto produktų ir jų žaliavų tyrimai, vidaus rinkoje atrinktų ir privačių asmenų pristatytų mėginių maisto produktų ir jų žaliavų tyrimai. Maisto produktai analizuojami įvertinant mikotoksinus, toksiškumą, pesticidų likučius, sunkiųjų metalų kiekį.

Atliekamų tyrimų pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvią maisto produktų saugos kontrolę.


Ataskaitos:

2015 m. - 2013 m. lyginamoji analizė

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

 

Atgal