VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ALYTAUS DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. dokumentų valdymas.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Veterinarijos, gyvūnų gerovės, pašarų ir jų priedų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, maisto valstybinės kontrolės planavimas;
6.2. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
16. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Koordinuoja kokybės vadybos sistemos diegimą VMVT Alytaus departamente ir departamento pavaldžiuose skyriuose pagal teisės aktų nuostatas ir užtikrina, kad visa jų veikla būtų vykdoma pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.
18. Vykdo VMVT kokybės vadybos sistemoje nustatytų sričių efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą (verifikavimą), imasi priemonių nustatytų neatitikčių šalinimui.
19. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja patikrinimuose.
20. Pagal kompetenciją atstovauja VMVT Alytaus departamentą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.
21. Pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą, jam nesant.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
23.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
23.4. studijų kryptis – maisto technologijos (arba);
23.5. studijų kryptis – maisto studijos (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;
23.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. informacijos valdymas – 3;
25.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28