Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka patologinius-anatominius tyrimus, rengia tyrimo išvadas;
2. paima mėginius, užtikrina tapatumo nustatymą, pritvirtinant etiketę, remiantis teisės aktų ir normatyvinių dokumentų nustatyta tvarka;
3. registruoja mėginių duomenis atitinkamose formose, sistemose, išsiunčia mėginius tyrimui;
4. priima mėginius iš kitų ūkio subjektų, fizinių asmenų, juos registruoja, paruošia laikymui ar išsiuntimui, organizuoja tokių mėginių pristatymą į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI) ar jo teritorinius padalinius;
5. registruoja šaldytuvų temperatūrų rodmenis;
6. organizuoja taros, reikalingos mėginių atrinkimui, įsigijimą, išdavimą;
7. atlieka šaldomojo ploto priežiūrą, kasdienius temperatūros rodmenų fiksavimus,  užtikrina savalaikį valymą ir dezinfekavimą;
8. užtikrina metrologinę šaldomajame plote esančių termometrų patikrą;
9. nustatyta tvarka ruošia išsiųstų ir gautų tyrimų ataskaitas;
10. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie atliekamus laboratorinius tyrimus, jų trukmę ir įkainius, taikomus NMVRVI;
11. pateikia mėginių tyrimų protokolus asmenims mėginių paėmimo tirti akte nurodytu būdu, juos registruoja;
12. atlieka mėginių paėmimui naudojamos įrangos valymą ir dezinfekavimą;
13. paruošia ir išduoda  Alytaus departamento ir jam pavaldžių skyrių darbuotojams  mėginių ėmimo įrangą;
14. vykdo valstybinę veterinarinę priežiūrą;
15. atlieka gyvūnų patikrinimą prieš skerdimą bei tikrinimą po skerdimo;
16. atlieka veterinarinę-sanitarinę priežiūrą gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, atliekų surinkimo grandinėse;
17. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, veterinariniu-sanitariniu atžvilgiu pripažintų tinkamomis žmonių
maistui;
18. užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektas imtųsi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo konkrečiomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą, bei kontroliuoja konkrečių pavojingų medžiagų pašalinimą;
19. visų rūšių gyvuliams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichineliozės tyrimus;
20. nustačius veterinarinių-sanitarinių taisyklių pažeidimus, nurodo pašalinti trūkumus;
21. pildo Tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;
22. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Alytaus departamento vyriausiąjį veterinarijos gydytoja ir / ar darbuotoją, jam nesant;
23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Alytaus departamento direktoriaus pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;
2. Būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;
3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4. Išmanyti laboratorijos darbo specifiką;
5. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12