VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ALYTAUS DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS-INSPEKTORIUS (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. veterinarijos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, apskaitos ir ženklinimo, užkrečiamųjų ligų, veterinarinių vaistų ir priemonių, pašarų, šalutinių gyvūninių produktų reikalavimų laikymosi kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. veterinarinių dokumentų išdavimas; administracinių poveikio priemonių taikymas.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Išduoda veterinarinius dokumentus.
17. Suveda vykdomos valstybinės kontrolės duomenis į atitinkamas informacines sistemas/bazes/registrus; rengia/koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą.
18. Įgyvendina savo veikloje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras.
19. Vairuoja tarnybinį automobilį, vykdydamas pavestas funkcijas; bendradarbiauja su kitomis institucijomis.
20. Pavaduoja Departamento patarėją, vyriausiąjį specialistą, kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jiems nesant.            
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija;
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. informacijos valdymas – 3;
25.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-23