Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Registruoja, skenuoja Alytaus departamente gaunamus ir siunčiamus raštus, įsakymus, kitus dokumentus, išsaugo juos kompiuterinėje duomenų bazėje, suveda rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje, formuoja užduotis, paskirsto ir perduoda dokumentus vykdytojams, atsako už korespondencijos išsiuntimą;          
2. Organizuoja patikrinimų metu naudojamos įrangos priežiūrą, naudojimą, saugojimą, matavimo priemonių metrologinės patikrą ir/ ar kalibravimą laiku;
3. Rengia mažos vertės pirkimų paraiškų, pažymų, techninių specifikacijų dėl prekių, darbų ar paslaugų pirkimo projektus;
4. Rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimų poreikių planų projektus;
5. Organizuoja prekių pristatymą pagal įvykdytus viešuosius pirkimus, sutikrina gautų prekių kiekius ir kainas bei suveda duomenis į Sutarčių registrą pagal gautas sąskaitas faktūras;
6. Organizuoja Alytaus departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – Darbuotojai) ūkines, kanceliarines, technines ir kitas priemones; informuoja informacinių technologijų  ir internetinio ryšio paslaugų tiekėjus apie reikalingą kompiuterių techninį ir programinį aptarnavimą, gedimus, interneto ryšio sutrikimus ir organizuoja tinkamą paslaugų atlikimą;
7. Išduoda kelionės lapus, veda  degalų sunaudojimo apskaitą, sudaro kuro sunaudojimo ataskaitas, veda kelionės lapų registracijos žurnalą;
8. Sutikrina tarnybinių lengvųjų automobilių spidometrų informaciją, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą;
9. Pildo automobilių padangų darbo apskaitos ir akumuliatorių baterijų apskaitos korteles;
10. Rengia įsakymų veiklos klausimais ir kitų dokumentų projektus;
11. Organizuoja turto, atsargų ir kitų medžiagų naudojimą, nurašymą, rengia nurašomo ir perduodamo turto, atsargų ir kitų medžiagų aktus;
12. Dalyvauja turto inventorizacijose ir perdavimuose;
13. Surenka ir teikia atsakingam asmeniui gautas pirkimo sąskaitas-faktūras iš tiekėjų;
14. Atlieka saugiųjų dokumentų ir griežtos apskaitos blankų apskaitą, atlieka jų inventorizaciją;
15. Išrašo sąskaitas-faktūras už veterinarinius dokumentus;
16. Veda rinkliavų apskaitą;
17. Sutikrina įgaliotų veterinarijos gydytojų pateiktų išlaidų imant mėginius ataskaitų ir sąskaitose informaciją;
18. Suveda informaciją į duomenų bazes / registrus / sistemas;
19. Organizuoja informacijos, dokumentų perdavimą paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims;
20. Organizuoja naujai priimtų Darbuotojų mokymus, adaptacijos procesą, Darbuotojų veiklos vertinimo dokumentų pildymą ir pasirašymą;
21. Sudaro ir pildo Alytaus departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius, organizuoja Darbuotojų suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymą ir tikrina Alytaus departamento Darbuotojų suminės darbo laiko apskaitos grafikus;
22. Organizuoja Alytaus departamento studentų praktiką, praktikos vertinimo anketų pildymą;
23. Rengia pareigybių aprašymų projektus;
24. Organizuoja Alytaus departamento Darbuotojų atostogų grafikų (eilių) sudarymą ir pateikimą tvirtinimui; informuoja Alytaus departamento Darbuotojus dėl sveikatos priežiūros atlikimo;
25. Koordinuoja Alytaus departamento vidinę komunikaciją; tvarko Alytaus departamento archyvinius dokumentus;
26. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir posėdžiuose;
27. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Alytaus departamento darbuotoją, jam nesant;
28. Pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Alytaus departamento direktoriaus pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, viešuosius pirkimus ir turto valdymą;
3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12