VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ALYTAUS DEPARTAMENTO
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

            
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
5. Priežiūra ir kontrolė.
6. Stebėsena ir analizė.
7. Kitos specialiosios veiklos sritys.

            
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

8. Organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti kuruojamos srities specialistų darbą.
9. Sprendimų įgyvendinimas atitinkamame padalinyje.
10. Departamento atitinkamos veiklos srities priežiūra ir kontrolė.
11. Su veiklos sritimi susijusios informacijos apdorojimas ir analizė, veiklos koordinavimas.
12. Gyvūninio ir negyvūninio maisto tvarkymo, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų valstybinės kontrolės organizavimas ir vykdymas; alkoholio produktų atitikties teisės aktų reikalavimams, reklamos naudojimo kontrolė.

            
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

13. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
19. Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja priskirtos srities veiklos vykdymą, maisto taršos, gyvūnų ir gyvūninio maisto medžiagų liekanų stebėseną.
20. Išduoda veterinarinius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir t.t.).
21. Taiko teisės aktų nustatyta tvarka administracinio poveikio priemones arba teikia siūlymus dėl sprendimo priėmimo.
22. Dalyvauja patikrinimuose ir juos vykdo; vairuoja tarnybinį automobilį, vykdamas į patikrinimus; organizuoja, vykdo kontrolinius pirkimus; dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, atstovauja kitose institucijose.
23. Nesant Alytaus departamento direktoriaus, laikinai vykdo jo funkcijas; pavaduoja kitą patarėją ir/ar vyriausiąjį specialistą, jų nesant.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

            
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – veterinarija;
25.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata.
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
27. Transporto priemonių pažymėjimai:
27.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

            
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. komunikacija – 4;
28.2. analizė ir pagrindimas – 5;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. organizuotumas – 4;
28.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. lyderystė – 2;
29.2. veiklos valdymas – 2;
29.3. strateginis požiūris – 2.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;
30.2. konfliktų valdymas – 4;
30.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-23