VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ALYTAUS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – departamento (valdybos, grupės) vadovas (III lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
5. Priežiūra ir kontrolė.
6. Stebėsena ir analizė.
7. Administracinių paslaugų teikimas.
8. Kitos specialiosios veiklos sritys.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

9. Departamento veiklos planavimas, koordinavimas, organizavimas; vidaus administravimas.
10. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas departamento lygiu.
11. Valstybinė maisto, medžiagų, kurios liečiasi su maistu, veterinarinė kontrolė; ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūra ir kontrolė.
12. Informacijos valdymas, analizė, įgyvendinimo priežiūra.
13. Leidimų, licencijų ir kitų dokumentų, susijusių su priskirta veikla, išdavimas.
14. Metodinės pagalbos teikimas suinteresuotiems asmenims.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

15. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
16. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
17. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
19. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
20. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
23. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
24. Atlieka valstybinę maisto ir veterinarijos kontrolę, ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę.
25. Išduoda leidimus, licencijas, kitus dokumentus, susijusius su priskirta veikla.
26. Pagal kompetenciją įgyvendina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės politiką.
27. Vykdo jam patikėto turto administravimą, valdymą.
28. Dalyvauja darbo grupių, komisijų, įskaitant savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir/ar ekstremalių situacijų operacijų centro, veikloje.
29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – veterinarija;
30.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
31.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
31.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
32.1. komunikacija – 4;
32.2. analizė ir pagrindimas – 5;
32.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
32.4. organizuotumas – 5;
32.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
33. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
33.1. lyderystė – 4;
33.2. veiklos valdymas – 5;
33.3. strateginis požiūris – 4.
34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
34.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5;
34.2. konfliktų valdymas – 5;
34.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 5.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-23