VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PERSONALO SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. personalo valdymas.
4. veiklos planavimas.
5. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Žmogiškųjų išteklių kontrolė ir koordinavimas.
7. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
8. Personalo kaitos duomenų analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Analizuoja įstaigos personalo kaitos priežastis bei tendencijas, įvertina įstaigos darbuotojų darbo krūvį, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl personalo poreikio ir jų efektyvaus panaudojimo..
20. Organizuoja įstaigos padalinių nuostatų, pareigybių sąrašo bei darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, vizuoja šiuos projektus, kitus teisės aktų projektus ir kitų dokumentų projektus teisės aktų nustatyta tvarka..
21. Tvirtina įstaigos personalo dokumentų kopijas..
22. Organizuoja ir kontroliuoja įstaigos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo procedūras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka..
23. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos ir jai pavaldžiose įstaigose sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė (arba);
24.3. studijų kryptis – psichologija (arba);
24.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
24.5. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – personalo srities patirtis;
24.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 5 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
26.4. organizuotumas - 4 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. lyderystė - 4 lygis;
27.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
27.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. konfliktų valdymas - 4 lygis;
28.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06