VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PASIENIO MAISTO IR VETERINARINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VEDĖJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
6. Pasienio maisto ir veterinarinė kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Dalyvauja įstaigos ir tarpinstitucinėse teisės aktų dėl pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės projektų rengimo darbo grupėse, komisijose..
18. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės klausimais, ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ir kitą su atstovavimu susijusią informaciją..
19. Rengia teisės aktų projektus pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje bei dalyvauja komisijų posėdžiuose..
20. Rengia arba koordinuoja įstaigos direktoriaus įsakymų projektų rengimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, sutarčių, kuriose įstaiga yra šalimi, rengimą, dalyvauja įstaigos strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengime..
21. Koordinuoja ir organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir įstaigai pavaldžių įstaigų darbuotojų mokymą pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų ir rusų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.5. komunikacija - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. įžvalgumas - 4 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
26.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04