VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Buhalterinės apskaitos organizavimas, finansinių duomenų kontrolė ir analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
8. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
9. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
10. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
11. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
13. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Pagal kompetenciją nagrinėja Skyriaus gautus raštus, skundus, rengia atsakymų projektus..
17. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, tvirtina įstaigos finansinių dokumentų kopijas..
18. Pagal kompetenciją užtikrina tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų įforminimą ir saugojimą..
19. Analizuoja įstaigos ir konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir užtikrina jų teisingumą..
20. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba).
21.3. studijų kryptis – verslas (arba).
21.4. studijų kryptis – vadyba (arba).
21.5. studijų kryptis – finansai (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija - 4 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. organizuotumas - 4 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
23.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. finansų valdymas ir apskaita - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06