VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. finansų valdymas.
4. veiklos planavimas.
5. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Įstaigos finansinių išteklių planavimas ir kontrolė.
7. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
8. Buhalterinės apskaitos organizavimas ir finansinių duomenų analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Pagal kompetenciją užtikrina tinkamą buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų įforminimą ir saugojimą..
20. Koordinuoja ir užtikrina finansų kontrolės priskirtoje srityje atlikimą..
21. Planuoja įstaigos asignavimus, sudaro įstaigos ir jai pavaldžių įstaigų finansavimo sąmatas, kontroliuoja lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, paskirsto asignavimus pagal vykdomas programas, priemones..
22. Tvirtina įstaigos finansinių dokumentų kopijas..
23. Pagal kompetenciją dalyvauja ir organizuoja Skyriaus darbuotojų dalyvavimą įstaigos sudarytų komisijų ar darbo grupių darbe..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba).
24.3. studijų kryptis – finansai (arba).
24.4. studijų kryptis – verslas (arba).
24.5. studijų kryptis – vadyba (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 4 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. organizuotumas - 4 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. lyderystė - 4 lygis;
26.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
26.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
27.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. finansų valdymas ir apskaita - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06