Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Prižiūri VMVT kompiuterinės ir programinės įrangos techninę būklę.
2. Konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir konferencinės įrangos naudojimo klausimais.
3. Organizuoja kompiuterinio tinklo įrenginių (komutatoriai, optiniai keitikliai, šakotuvai, belaidės prieigos taškai) priežiūrą ir remonto darbus.
4. Prižiūri virtualizuotų tarnybinių stočių (VMware) būklę, resursų priskyrimą ir optimizavimą pagal poreikius.
5. Analizuoja duomenis apie VMVT ir jai pavaldžių įstaigų kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą, teikia pasiūlymus.
6. Vykdo darbų derinimą su SVDPT paslaugų tiekėju, ugniasienės konfigūravimo klausimais.
7. Administruoja pagal kompetenciją priskirtus IS bei jų naudotojus, taiso klaidingai suvestus duomenis.
8. Organizuoja el. pašto priemones VMVT darbuotojams.
9. Administruoja aktyvių katalogų sistemą (AD).
10. Administruoja DNS - Domenų vardų sistemą.
11. Savo darbe vadovaujasi VMVT direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis VMVT taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.
12. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
13. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą, jo nesant.
14. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
3. Mokėti dirbti su pagrindiniais biuro programų paketais, kompiuterinės grafikos redaktoriais, internetinių svetainių kūrimo ir administravimo priemonėmis, sugebėti atstatyti kompiuterinės bei programinės įrangos veikimą gedimų atvejais.
4. Išmanyti informacinių sistemų saugos reikalavimus.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-09