VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Informacinių technologijų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Informacinių sistemų adminitravimas ir plėtra.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
9. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
10. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
11. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
15. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
16. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Analizuoja įstaigos informacinių sistemų veiklos procesus, funkcijas, sistemų naudotojų reikalavimus, aprašo informacinių sistemų pakeitimus..
19. Dalyvauja darbo grupėse dėl informacinių sistemų kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo..
20. Rengia kokybės sistemos programas, teisės aktus bei kitus dokumentus informacinių technologijų valdymo srityje, rengia informacinių sistemų įteisinimo dokumentus..
21. Ruošia mokymų medžiagą, moko ir konsultuoja informacinių sistemų naudotojus..
22. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – informatika (arba);
23.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
23.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
23.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06