VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Informacinių technologijų valdymas.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
            
5. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
8. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
9. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
11. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
12. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
13. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
17. Rengia reikalavimus kuriamai ar reorganizuojamai sistemai, duomenų bazėms, registrams.
18. Analizuoja įstaigos informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių veiklos procesus, funkcijas, įgyvendina arba organizuoja pakeitimų įgyvendinimą.
19. Dalyvauja darbo grupėse, komisijose dėl informacinių sistemų kūrimo procesų tobulinimo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo.
20. Kontroliuoja ir užtikrina įstaigos informacinių sistemų palaikančių standartinių kompiuterinių programų atnaujinimą ir priežiūrą, kontroliuoja įstaigos informacinių sistemų įteisinimo bei perkamų paslaugų dokumentus.
21. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą patarėją, jų nesant.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – informatika (arba);
23.3. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
23.4. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
23.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirtis – informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;
23.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba – anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

            
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. komunikacija – 4;
25.2. analizė ir pagrindimas – 5;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
25.4. organizuotumas – 4;
25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;
26.2. informacijos valdymas – 4.
27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. informacinių technologijų valdymas – 4.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-15