VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.
6. Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės kontrolė, užkrečiamųjų ligų prevencija.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną, prevencijos ir kontrolės priemonių vykdymą..
18. Analizuoja gyvūnų užkrečiamų ligų situaciją, nustato profilaktikos, priešepizootinių darbų apimtis, kontroliuoja jų vykdymą..
19. Organizuoja zoonozių stebėsenos ir kontrolės programos rengimą ir vykdymą, gyvūnų gerovės kontrolės, gyvūnų ženklinimo ir registravimo kontrolės koordinavimą..
20. Rengia instrukcijų, įsakymų, metodinių nurodymų, kitų dokumentus projektus, reglamentuojančius gyvūnų sveikatingumą ir gerovę..
21. Pagal kompetenciją rengia, įgyvendina įstaigos strateginius veiklos planus, dalyvauja paramos teikimo kitoms šalims projektuose, komisijų posėdžiuose..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.5. komunikacija - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. įžvalgumas - 4 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
26.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06