VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. informacinių technologijų valdymas.
4. veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Informacinių sistemų funkcionavimo užtikrinimas.
6. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Koordinuoja informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių, vidinio tinklo funkcionavimą ir įgyvendinimą..
18. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginius veiklos planus, vykdomų valstybės biudžeto programų projektus bei kitus projektus..
19. Organizuoja įstaigos darbuotojų mokymus dirbti su informacinėmis sistemomis, registrais, duomenų bazėmis..
20. Koordinuoja įstaigos darbuotojų, atsakingų už informacines sistemas ir jų saugą, duomenų saugą, darbą, metodiškai jiems vadovauja..
21. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – informatika (arba);
22.3. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
22.4. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
22.5. studijų kryptis – komunikacija (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 4 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. organizuotumas - 4 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. lyderystė - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
26.2. įžvalgumas - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10