VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS (10)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimo kontrolė.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Koordinuoja reikalavimų gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse rengimą, gyvūnų augintinių nekomercinio judėjimo ir prekybos gyvūnais augintiniais reikalavimų, cirko gyvūnų, zoologijos sodų ir kitų laukinių nelaisvėje laikomų gyvūnų reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.
15. Koordinuoja bendrųjų ir specialiųjų ūkinių gyvūnų gerovės, skerdžiamų ir kitu būdu žudomų gyvūnų apsaugos reikalavimų, vežamų gyvūnų ir su gyvūnų vežimu susijusių procedūrų, bandomųjų gyvūnų laikymo ir naudojimo moksliniams bandymams reikalavimų, reikalavimų gyvūnų globėjams ir gyvūnų globos namams, gyvūnų augintinių veisėjams, gyvūnų viešbučiams įgyvendinimo kontrolę.
16. Atskiru įstaigos direktoriaus pavedimu tikrina, kaip asmenys laikosi gyvūnų gerovę ir sveikatingumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
17. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą.
18. Registruoja asmenų pranešimus apie gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus; atlieka skyriaus vidaus dokumentų administravimo funkcijas.
19. Pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
23. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
23.1. turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. įžvalgumas – 3;
25.2. informacijos valdymas – 3;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-17