VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖ
 
1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I  grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – padėti vykdyti VMVT prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, VTMT nuostatais ir vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
5.3 būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.4 mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5.5 mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.
 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą; tvarko ir kaupia viešųjų pirkimų dokumentaciją;
6.2. registruoja viešųjų pirkimų paraiškas ir atliktus viešuosius pirkimus;
6.3. teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, VMVT vadovybei, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms ar asmenims, kurie turi teisę tą informaciją gauti;
6.4. konsultuoja VMVT teritorinių padalinių darbuotojus viešųjų pirkimų dokumentų rengimo klausimais, tikrina, derina, vizuoja ir registruoja jų pateiktas paraiškas dėl viešųjų pirkimų;
6.5. padeda atlikti prevencinę viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo nenuolatinę kontrolę ir pagal kompetenciją vizuoja sąskaitas faktūras ir pirkimo dokumentus;
6.6. padeda atlikti prevencinę VMVT teritorinių padalinių viešųjų pirkimų dokumentų nenuolatinę kontrolę;
6.7. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
 
IV. ATSAKOMYBĖ
 
7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-18