VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
PASIENIO MAISTO IR VETERINARINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pasienio importo, tranzito ir eksporto maisto ir veterinarinė kontrolė, TRACES sistemos administravimas, gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų ir pašarų išvežimo iš Lietuvos leidimų registro L2 administravimas.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Administruoja informacines programas, skirtas gyvūnų ir gyvūninių produktų bei pašarų eksporto duomenims registruoti.
15. Sistemina, analizuoja ir apibendrina pasienio veterinarijos postų pateiktą informaciją apie asmenis, įgaliotus pasirašyti veterinarijos sertifikatus.
16. Konsultuoja, kontroliuoja, organizuoja mokymus pasienio veterinarijos postams dėl mėginių paėmimo, mėginių atrinkimo aktų pildymo, mėginių atrinkimo metodikos, rengia informaciją įstaigos valstybės tarnautojų mokymams pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.
17. Koordinuoja ir teikia informaciją gautą per Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF) dėl nesaugių maisto produktų siuntų.
18. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-valstybinį veterinarijos inspektorių, jo nesant.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba – anglų ir rusų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
22.2. organizuotumas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. analizė ir pagrindimas – 4;
22.5. komunikacija – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. įžvalgumas – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3;
23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04