BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (7)
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
 
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą – Tarnybos vadovybei teikiamos informacijos apžvalgą bei sisteminimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą bei raštvedybos tvarkymą, asmenų aptarnavimą Tarnyboje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam ir vadovautis darbe Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, personalo valdymą, informacijos teikimą bei dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
5.3.žinoti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
5.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją rengia Tarnybos dokumentų projektus, kaupia, sistemina juos;
6.2. teikia Tarnybos vadovui pasirašyti ar tvirtinti Tarnybos parengtus dokumentus, tikrina, ar teikiami dokumentai pasirašyti rengėjų bei vadovaujantis Tarnybos darbo reglamentu, teisės aktais, derinti su atsakingais asmenimis ar su suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis;
6.3. Tarnyboje gautus ir užregistruotus dokumentus teikia direktoriui arba, direktoriaus nustatyta tvarka, atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais, užrašo rezoliucijas ar pavedimus, paskiria vykdytojus ir gražina dokumentus į Bendrųjų reikalų skyrių tolimesnėms procedūroms atlikti;
6.4. organizuoja ar padeda organizuoti Tarnybos posėdžius, viešas konsultacijas ir seminarus, skirtus visuomenei, ūkio subjektams, socialiniams partneriams bei užsienio svečiams;
6.5. direktoriui pavedus, atlieka Tarnybos administracijos pasitarimų ir posėdžių sekretoriaus funkcijas;
6.6. rengia Tarnybos administracijos pasitarimų ir posėdžių metu svarstytų klausimų ir priimtų nutarimų apžvalgas;
6.7. pagal kompetenciją rengia informaciją, vaizdinę medžiagą pasitarimams, seminarams, konferencijoms, mokymams, susijusiems su Tarnybos veikla;
6.8. pagal kompetenciją skelbia Tarnybos teritoriniams padaliniams aktualią, su Tarnybos vadovybės veikla susijusią informaciją;
6.9. seka ir analizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų veiklą, susijusią su Tarnybos funkcijomis, tam, kad būtų laiku reaguojama į įvykius ir pareikšta Tarnybos pozicija;
6.10. pagal kompetenciją informuoja visuomenę, ūkio subjektus ir socialinius partnerius apie vykdomą valstybinę maisto ir veterinarijos kontrolę;
6.11.  formuoja ir kuruoja Tarnybos direktoriaus darbotvarkę, pagal ją vykdo numatytus darbus ir pavedimus, reguliuoja vadovybės lankytojų srautus;
6.12.  seka informaciją apie teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, pasikeitimus, informuoja apie tai vadovybę ir pagal savo kompetenciją konsultuoja šiais klausimais kitus Tarnybos darbuotojus;
6.13.  teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;
6.14.  pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamuose Tarnybos pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
6.15. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.16.  pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
6.17.  vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.
 
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
 
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03