INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (5)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos (toliau – Tarnyba) Informacinių sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti informacinių sistemų, duomenų bazių, kompiuterinių tinklų, serverių, personalinių kompiuterių, kompiuterinės bei video-konferencinės įrangos funkcionavimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį programų sistemų, informatikos, elektronikos, inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį programų sistemų, informatikos, elektronikos, inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
5.3. mokėti dirbti su pagrindiniais biuro programų paketais, kompiuterinės grafikos redaktoriais, internetinių svetainių kūrimo ir administravimo priemonėmis, sugebėti atstatyti kompiuterinės bei programinės įrangos veikimą gedimų atvejais;
5.4. išmanyti informacinių sistemų saugos reikalavimus;
5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. prižiūri ir administruoja Tarnybos kompiuterinę ir programinę įrangą bei Tarnybos kompiuterinį tinklą;
6.2. teikia siūlymus dėl informacinių sistemų kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo;
6.3. teikia siūlymus dėl Tarnybos informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo, informacinių sistemų konsolidavimo;
6.4. kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą, įgyvendina informacinių sistemų konsolidavimo sprendimus;
6.5. konsultuoja Tarnybos bei pavaldžių įstaigų darbuotojus informacinių sistemų, standartinės biuro programine įrangos naudojimo klausimais;
6.6. nustato informacinių sistemų sutrikimų priežastis, šalina sutrikimus arba organizuoja informacinių sistemų sutrikimų šalinimą;
6.7. prižiūri įstaigos paskirtą (-as) informacinę (-es) sistemą (-as), užtikrina jos (-ų) veikimą ir elektroninę informacijos saugą;
6.8. renka, kaupia, sistemina duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją ir ją apdoroja;
6.9. teikia reikiamus duomenis ir kitą reikalingą informaciją informacinių technologijų planams, kitiems dokumentams rengti;
6.10. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
6.11. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
6.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
6.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-09