VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojas) pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinių vaistų vertinimą ir registraciją, įgyvendinimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vedėjas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį farmacijos krypties arba veterinarijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį farmacijos krypties arba veterinarijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
5.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinių vaistų vertinimo ir registracijos reikalavimus;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
5.4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant Skyriaus veiklos dokumentus;
5.5. mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka veterinarinių vaistų registracijos paraiškų II dalies (Farmaciniai duomenys (fizinė ir cheminė, biologinė ar mikrobiologinė informacija (kokybė)) vertinimą;
6.2. rengia veterinarinių vaistų vertinimo ataskaitas;
6.3. rengia pareiškėjams atsakymus, susijusius su veterinarinių vaistų registracijos paraiškų vertinimu;
6.4. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus veterinariniams vaistams vertinti;
6.5. rengia ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei veterinarinių vaistų registravimo klausimais;
6.6. rengia veterinarinių vaistų vertinimo ekspertizės aktus;
6.7. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms institucijoms ir įstaigoms ir žiniasklaidai;
6.8. kaupia, sistemina ir analizuoja iš ES ir Lietuvos Respublikos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą susijusią informaciją;
6.9. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose;
6.10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo, siekiant efektyvesnio Skyriaus darbo ir veiklos tikslų įgyvendinimo;
6.11. teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su veterinariniais vaistais, projektus;
6.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26