VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir veislininkystės srityse.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Europos Sąjungos institucijų ir užsienio institucijų gaunamų dokumentų analizė.

            
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
8. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
9. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
12. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
14. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
15. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
16. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
17. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
20. Verčia iš anglų, rusų kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų, rusų kalbas dokumentus, redaguoja įstaigos darbuotojų anglų ir rusų kalbomis parengtus dokumentus.
21. Dalyvauja įstaigos rengiamuose susirinkimuose ir seminaruose, prireikus juose verčia, organizuoja įstaigos užsienio svečių vizitus į Lietuvos Respublikos institucijas ir juose dalyvauja.
22. Dalyvauja įstaigos terminijos komisijos darbe rengiant įstaigos kompetencijos srities terminų straipsnius Lietuvos Respublikos terminų bankui ir juos keičiant, užtikrina atitinkamų terminų atitikmenų pateikimą anglų kalba.
23. Pagal kompetenciją pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jų nesant.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
25.3. studijų kryptis – vertimas (arba);
25.4. studijų kryptis – kalbos studijos (arba);
25.5. studijų kryptis – lingvistika (arba);
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirtis – vertimų srityje;
25.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba – anglų ir rusų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. komunikacija – 4;
27.2. analizė ir pagrindimas – 3;
27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
27.4. organizuotumas – 3;
27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. tarpkultūrinė komunikacija – 3;
28.2. informacijos valdymas – 3.
29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 3.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10